دانلود مقاله مقایسه بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی در نیمرخ های جهت گیری

شادکامی  نام اصطلاح علمی است که برای ارزیابی فرد از زندگی شان بکار می رود افراد می توانند زندگی شان را بصورت قضاوت کلی (مانند رضایتمندی از زندگی یا احساس خرسندی) یا به صورت ارزیابی از حیطه های خاص زندگی شان مانند ازدواج یا کار یا احساسات هیجانی اخیر خود را در رابطه با آنچه برای شان رخ داده است (هیجانات خوشایند،که از ارزیابی های مثبت تجربیات فردی ناشی می شود و سطوح پایین احساسات ناخوشایند که از ارزیابی های منفی تجربیات فردی ناشی می شود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند (دینر ،۲۰۰۵).

 


از نظر آرگایل و مارتین لو  سه جزء اصلی شادکامی عبارتند از: هیجان مثبت ، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب. بنابراین شادکامی مفهومی است که چندین جزء اساسی دارد نخست آنکه جزء عاطفی و هیجانی دارد که باعث می شود فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد.دوم آنکه جزء اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی را به دنبال دارد و سوم آنکه جزء شناختی دارد که موجب می گردد فرد شادکام نوعی تفکر و نوعی پردازش اطلاعات ویژه نوع خود را داشته باشد(امیدیان،۱۳۸۳). از جمله مسایل مرتبط با شادکامی می توان به خودکنترلی و بهزیستی ران شناختی اشاره نمود.

 

فهرست مطالب

 

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و جنبه های نوآوری آن
اهداف برجسته تحقیق
هدف کلی
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
سوالات جانبی
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
روش انجام تحقیق
روش تحقیق
تعاریف نظری
خودکنترلی
بهزیستی روان شناختی
تعاریف عملیاتی
ابزار های پژوهش
پرسش نامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فهرست مراجع و منابع

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۶۰۰۰تومان

 فرمت:ورد

تعداد صحفه:۱۸


 

 

دیدگاهتان را بنویسید