کار تحقیقی تأثیر رسانه بر جرائم منافی عفت

با توجه به اهمیت فوق العاده نقش گسترده رسانه ها در زندگی امرروزی بشر از پس از جنگ جهانی اول ، این مقاله درصدد است تا به بررسی نقش رسانه ها در جرائم منافی عفت بپردازد.با استفاده از روش کتابخانه ای ، اطلاعات و داده های مورد نیاز گردآوری شده است.یافته های این تحقیق نشان میدهد که اگر برنامه های تلویزیون در راستای اهداف متعالی زندگی بشری باشد می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار درجلوگیری از جرائم باشد .ولی رسانه هایی که به این اهداف توجه نکند می تواند منجر به رواج و گسترش جرائم منافی عفت شود.

بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند .
تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود ، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد . به طوری که بین شنونده و گوینده ، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد . برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن ( Lazer seld & Merton ) در تشریح این عقاید متفکران می نویسند : « وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد ، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است
تقریبا” در اکثر کشورها ، به ویژه کشورهای در حال رشد ، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است . امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است .

ممکن است در نگاه اولیه و اجمالی این گونه به نظر برسد که بین این دو عنوان مجرمانه هیچ تفاوتی وجود ندارد و در روایت، هر دو عنوان برای یک فرد و مصداق وضع شده اند. این شبهه از اینجا ناشی می شود که هر جرمی که منافی عفت باشد، در واقع، فحشا محسوب می شود و در نتیجه، انجام آن امر نیز اشاعه فحشاست.
اگر با نگاه عمیق تری به این مسئله بنگریم، متوجه تفاوت اساسی بین این دو عنوان می شویم. تفاوت بین این دو عنوان به این صورت است که در جرم منافی عفت، آنچه اساس است، صرف منافی عفت بودن عمل است و به هیچ عنوان قید علنی و اشاعه در آن بیان نشده است. در واقع، معیار ما برای اینکه جرم منافی عفت واقع شده است یا خیر، یک معیار فرضی است. وقتی جرم منافی عفت واقع شد، حتی اگر هنگام وقوع آن، هیچ کس هم مجرم را نبیند و متوجه جرم او نشود، این گونه می پرسیم که اگر عده ای در محل وقوع جرم بودند و مجرم را هنگام ارتکاب جرم می دیدند، آن عمل در نظر آنها آن قدر قبیح و نکوهیده بود که با عفت آن عده و عموم در تنافی باشد یا خیر؟
اگر پاسخ، مثبت باشد، جرم منافی عفت عمومی تحقق پیدا کرده است، اگر چه حتی یک نفر هم مجرم را در حال ارتکاب آن جرم ندیده باشد. اگر پاسخ، منفی باشد و فرض بر این باشد که این عمل را عموم منافی عفت قلمداد نمی کنند، در این صورت، حتی اگر آن عمل در حضور عده کثیری از مردم هم واقع شده باشد، جرم منافی عفت نخواهد بود. این در صورتی که در مورد جرم اشاعه فحشا، علنی بودن، رکن این جرم محسوب می شود و چنانچه انتشار این برای عموم محقق نشده باشد، اشاعه تحقق پیدا نکرده است و در واقع، در مورد جرم اشاعه، معیار واقعی است و نه فرضی

چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت:
هدف تحقیق:
روش تحقیق:
سوالات
فرضیات
فصل اول : کلیات و تعاریف
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : ارتباط رسانه با جرم و بزهکاری
گفتار اول : ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک
گفتار دوم : رسانه های گروهی مهم ترین عامل محیطی تاثیرگذار بر بزهکاری اطفال و نوجوانان
مبحث دوم : تعاریف
گفتار اول تعریف جرم از دیدگاه قرآن
گفتار دوم : جرم از دیدگاه شریعت اسلامى
گفتار سوم : جرم در قوانین عرفى
گفتار چهارم : رویکرد قانونى و حقوقى
گفتار پنجم : رویکرد قانونى – اجتماعى
گفتار ششم : تعریف رسانه
گفتار هفتم : جرائم منافی عفت
فصل دوم : مصادیق جرائم منافی عفت و تأثیر رسانه بر آن
مبحث اول : انواع جرائم منافی عفت
گفتار اول : جرم گردشگری جنسی
گفتار دوم : گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم :جرم قوادی (واسطه¬گری)
گفتار چهارم : قوادی وقاچاق زنان
گفتار پنجم : روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند اول :عناصر حقوقی
بند دوم :ملاحظات اخلاقی
الف-آسیب های وارده قوادی برمجنی¬علیه
ب-آسیبهای وارده قوادی به ¬جانی(بزهکار)
ج-آسیب های وارده قوادی برجامعه
گفتار ششم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
ـ جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی افراد جامعه و به خصوص دختران.
بنداول :عناصرحقوقی
الف-عنصر قانونی
ب-عنصر مادی
بنددوم :ملاحظات اخلاقی
الف-آسیبهای روابط نامشروع برمجنی¬علیه وجانی
ب-آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتار هفتم رسانه و جرم :
مبحث دوم : تأثیر رسانه های بیگانه بر جرائم منافی عفت
گفتار اول : جرایم رایانه ای منافی عفت
بند اول : انتشار محتوای مجرمانه
بند دوم : قوادی
بند سوم : پورنوگرافی
گفتار دوم : راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای منافی عفت
بند اول : شیوه آموزش مدار
بند دوم : شیوه عاطفی مدار
بند سوم : شیــوه کنترل مدار
بند چهارم : شیوه قدرت مدار
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


تعداد صفحه: ۵۵

فرمت : ورد

قیمت (تومان):۸۵۰۰

همچنین ببینید

دانلود پایان نامه کیفر خواست سند قضایی

در حقوق ایران ، کیفر خواست ادعانامه دادستان از دادگاه است که مهمترین ماهیت آن …

دیدگاهتان را بنویسید