کار تحقیقی جرم سیاسی

در حقوق جزا ، جرائم از لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن تقسیم بندی شده اند که از ان جمله تقسیم آن به « جرائم عمومی » و « جرائم سیاسی » است ، بدین معنی که ارتکاب جرم عمومی علیه مصالح جامعه و ارتکاب جرم سیاسی همراه با اندیشه های سیاسی و به ویژه علیه زمامداران حاکم می باشد.

مفهوم جرم سیاسی از زمان باستان همواره مورد توجه و در تحول بوده است. در دورانهای قدیم، این گونه جرائم به عنوان « جرئم بزرگ » ، « جرایم بی رحمانه » و «خیانت بزرگ » تلقی می شده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه می سپرده اند.

در آن زمان، اصل شخصی بودن مجازاتها رعایت نشده و حتی به خانواده و اموال مجرمین سرایت می کرده است. در این خصوص، در کشورهای اروپایی، بین سلاطین و درباریان این کشورها همبستگی خاص برای حفظ تاج و تخت وجود داشته و به استرداد مجرمین می پرداخته اند.

انقلاب 1789 فرانسه نیز، با آنکه شعارهای آزادی را به همراه داشت، روش ملایم تری را به کار نگرفت . اما در مراحل بعدی و به ویژه پس از سالهای 1830 که تحولات و تغییرات سیاسی به سرعت رخ می داد. عقاید جدیدی پدیدار می گردید که در آن نسبت به مجرمین سیاسی نظر ارفاق آمیزی به وجود آمد؛ زیرا چه بسا که یک مجرم و شورشگر محکوم امروزی در صورت پیروزی سیاسی قیام کنندگان، به صورت یک قهرمان در می آید، و اصولاً تغییرات متوالی انقلابی قرن نوزدهم چنین ارفاقی را اقتضا می نمود.

در تحولات فکری قرن بیستم ، و مقابله اصالت فرد در دولت های آزادمنش با اصالت جامعه در دولتهای قدرت طلب انحصارگر، بینشی متمایز نسبت به مجرمین سیاسی به وجودآمده است . بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم ، طرفدار شدت و سختی نسبت به آن می باشند. دلیل این برخورد دوگانه بدان خاطر است که ، در دولتهای گروه اول، حاکمیت ملی بوده و تصدی مقام های سیاسی انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت می گیرد . در دولت های گروه دوم ، برعکس ، زمامداران به خاطر آنکه همواره در پی حفظ و دوام اقتدار شخصی هستند، رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشه بسیار سخت گیرانه از طریق محکومیت های شدید به سرکوب مخالفین می پردازند.

فرست مطالب

 مقدمه

فصل اول:

کلیات تحقیق

مبحث اول: مفهوم جرم سیاسی

مبحث دوم: انواع جرایم سیاسی

مبحث سوم: ضابطه تشخیص جرم سیاسی

مبحث چهارم: تفاوت های جرم سیاسی با جرائم عمومی

گفتار اول: از نظر انگیزه جرم

گفتار دوم: از نظر نحوه برخورد با مجرمین

گفتار سوم: از نظر دادگاه ها و آیین دادرسی

گفتار چهارم: از لحاظ استرداد مجرمین

گفتار پنجم: از نظر آثار محکومیت

مبحث پنجم: جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرائم

مبحث ششم: پيشينيه جرم سياسي

فصل دوم :

بررسي جرم سياسي در حقوق ايران

مبحث اول: پيشينه جرم سياسي در ايران

مبحث دوم: سير تفنني جرم سياسي در ايران

گفتار اول: پيش از انقلاب اسلامي

گفتار دوم: پس از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: استثنائات جرم سیاسی

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به جرم سیاسی

مبحث پنجم: تخفیفات و تسهیلات مربوط به مجرمان سیاسی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فرمت: ورد

تعداد صفحات:35

قیمت: 12000تومان

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید