علوم اجتماعی

بررسی میزان گرایش دانشجویان به تشکلهای دانشجوئی در دانشگاه پیام نورمرکز ممسنی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم اجتماعی مدتی است که بحران نسل جوان در سراسر جهان در گرفته دامنگیر کشورهایی با نظامهای سیاسی متفاوت ، از قبیل کشورهای بسیار صنعتی و کشورهای در حال رشد یا به اصطلاح « جهان سوم» شده است . شدت این مسئله و چگونگی شروع آن در همه جایکسان نیست و به اعتبار …

ادامه نوشته »