بررسی میزان گرایش دانشجویان به تشکلهای دانشجوئی در دانشگاه پیام نورمرکز ممسنی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم اجتماعی

مدتی است که بحران نسل جوان در سراسر جهان در گرفته دامنگیر کشورهایی با نظامهای سیاسی متفاوت ، از قبیل کشورهای بسیار صنعتی و کشورهای در حال رشد یا به اصطلاح « جهان سوم» شده است . شدت این مسئله و چگونگی شروع آن در همه جایکسان نیست و به اعتبار ایدئولوژیها و استنباطات رهبران ، یا سنن هر کشور ، کم و بیش فرق می کند . در برخی کشورها ، مسئله جوانان پدیده ای گذرا است که با شالوده های اجتماعی کشور کاری ندار د و اساس نهادهای اجتماعی را به مخاطره نمی افکند در بعضی دیگر از کشور ها ، پدیده جوانان با خشونت توأم است و با نهادهای اجتماعی یا دست کم عادات و اصول اساسی حاکم برآموزش و پرورش جوانان سر ستیز دارد . خواست پیگیر جوانان ونگرانی آنها نسبت به آینده و خارج بودن آنها از تار و پود زندگی واقعی جامعه ، آگاهانه یا ناآگاهانه نشان دهندۀ مشکلات و حتی تناقضات اجتماعی فرهنگی دوران ماست .

 

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین ( ادبیات تحقیق)
تدوین و تنظیم فرضیات تحقیق ( مقدمه)
تدوین و تنظیم فرضیات تحقیق
فصل سوم
نظریه های جامعه شناسی مرتبط با موضوع
نظریه های روانشناسی مرتبط با موضوع
نظریه های علمای مدیریت مرتبط با موضوع
فصل چهارم
سوالات تحقیق
ارائه فرضیات
انواع متغیرها
تعاریف مفهومی
متدلوژی تحقیق (مقدمه)
محدودیتهای تحقیق
فصل پنجم
تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون و فرضیات
خلاصه ،نتیجه گیری، پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادها
پرسشنامه

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

300,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …