تأثیر رسانه بر جرائم منافی عفت

با توجه به اهميت فوق العاده نقش گسترده رسانه ها در زندگي امرروزي بشر از پس از جنگ جهاني اول ، اين مقاله درصدد است تا به بررسي نقش رسانه ها در جرائم منافی عفت بپردازد.با استفاده از روش كتابخانه اي ، اطلاعات و داده هاي مورد نياز گردآوري شده است.يافته هاي اين تحقيق نشان ميدهد كه اگر برنامه هاي تلويزيون در راستاي اهداف متعالي زندگي بشري باشد مي تواند يكي از عوامل تاثير گذار درجلوگيري از جرائم باشد .ولي رسانه هایی كه به اين اهداف توجه نكند مي تواند منجر به رواج و گسترش جرائم منافی عفت شود.

بسياري از دانش پژوهان ، متفكران و مصلحان اجتماعي عصر حاضر را با نام هاي متفاوتي چون « عصر تكنيك » ، « عصر ارتباطات » ، « دهكده جهاني » و رهبري از راه دور ناميده اند . البته رهبري از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپيماها صادق است ، بلكه هدايت از مسافت دور به وسيله رسانه هاي گروهي در مورد انسان نيز صدق مي كند .
تا قرن بيستم ، رهبري و ارشاد انسان رويارو و براساس ارتباط بود ، در صورتي كه در عصر حاضر ارتباطات يك طرفه و از راه دور صورت مي گيرد . به طوري كه بين شنونده و گوينده ، يا بهتر بگوييم بين موثر و متاثر به طور نسبي فاصله زيادي وجود دارد . برخي معتقدند كه رسانه هاي گروهي داراي چنان قدرتي هستند كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ بشر پديد آورند ، نسلي كه با نسل هاي پيشين بسيار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن ( Lazer seld & Merton ) در تشريح اين عقايد متفكران مي نويسند : « وسايل ارتباط جمعي جديد ابزاري بس نيرومندند كه مي توان از آن در راه خير و شر با تاثيري شگرف سود برد و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد ، امكان استفاده از اين وسايل در راه شر بيشتر از خير آن است
تقريبا” در اكثر كشورها ، به ويژه كشورهاي در حال رشد ، تعداد نسل جوان بيشتر و دلبستگي آنان بر رسانه هاي جمعي فزونتر است . امروزه بررسي اثرات اين وسايل از پيچيده ترين مباحث انحرافات اجتماعي است . به همين دليل ، جامعه شناسان در صحت نتايج و پژوهش هايي از اين قبيل ، ترديد نشان مي دهند . البته عليرغم تاثير انكار ناپذير رسانه هاي جمعي در آموزش فرهنگ سازي ، القاء عقيده و غيره بايد اذعان داشت كه در زمينه اثر اين وسايل در رفتار انسان ، تحقيقاتي بعمل آمده است كه البته تحقيقاتي كه بتواند اثرات تلويزيون سينما و مطبوعات را در انحراف و بزهكاري جوانان در كشور ثابت كند بسيار كم است .

ممكن است در نگاه اوليه و اجمالي اين گونه به نظر برسد كه بين اين دو عنوان مجرمانه هيچ تفاوتي وجود ندارد و در روايت، هر دو عنوان براي يك فرد و مصداق وضع شده اند. اين شبهه از اينجا ناشي مي شود كه هر جرمي كه منافي عفت باشد، در واقع، فحشا محسوب مي شود و در نتيجه، انجام آن امر نيز اشاعه فحشاست.
اگر با نگاه عميق تري به اين مسئله بنگريم، متوجه تفاوت اساسي بين اين دو عنوان مي شويم. تفاوت بين اين دو عنوان به اين صورت است كه در جرم منافي عفت، آنچه اساس است، صرف منافي عفت بودن عمل است و به هيچ عنوان قيد علني و اشاعه در آن بيان نشده است. در واقع، معيار ما براي اينكه جرم منافي عفت واقع شده است يا خير، يك معيار فرضي است. وقتي جرم منافي عفت واقع شد، حتي اگر هنگام وقوع آن، هيچ كس هم مجرم را نبيند و متوجه جرم او نشود، اين گونه مي پرسيم كه اگر عده اي در محل وقوع جرم بودند و مجرم را هنگام ارتكاب جرم مي ديدند، آن عمل در نظر آنها آن قدر قبيح و نكوهيده بود كه با عفت آن عده و عموم در تنافي باشد يا خير؟
اگر پاسخ، مثبت باشد، جرم منافي عفت عمومي تحقق پيدا كرده است، اگر چه حتي يك نفر هم مجرم را در حال ارتكاب آن جرم نديده باشد. اگر پاسخ، منفي باشد و فرض بر اين باشد كه اين عمل را عموم منافي عفت قلمداد نمي كنند، در اين صورت، حتي اگر آن عمل در حضور عده كثيري از مردم هم واقع شده باشد، جرم منافي عفت نخواهد بود. اين در صورتي كه در مورد جرم اشاعه فحشا، علني بودن، ركن اين جرم محسوب مي شود و چنانچه انتشار اين براي عموم محقق نشده باشد، اشاعه تحقق پيدا نكرده است و در واقع، در مورد جرم اشاعه، معيار واقعي است و نه فرضي

چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهميت و ضرورت:
هدف تحقيق:
روش تحقيق:
سوالات
فرضیات
فصل اول : کلیات و تعاریف
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : ارتباط رسانه با جرم و بزهکاری
گفتار اول : ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک
گفتار دوم : رسانه هاي گروهي مهم ترين عامل محيطي تاثيرگذار بر بزهكاري اطفال و نوجوانان
مبحث دوم : تعاریف
گفتار اول تعریف جرم از دیدگاه قرآن
گفتار دوم : جرم از ديدگاه شريعت اسلامى
گفتار سوم : جرم در قوانين عرفى
گفتار چهارم : رويکرد قانونى و حقوقى
گفتار پنجم : رويکرد قانونى – اجتماعى
گفتار ششم : تعریف رسانه
گفتار هفتم : جرائم منافی عفت
فصل دوم : مصادیق جرائم منافی عفت و تأثیر رسانه بر آن
مبحث اول : انواع جرائم منافی عفت
گفتار اول : جرم گردشگری جنسی
گفتار دوم : گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم :جرم قوادی (واسطه¬گری)
گفتار چهارم : قوادی وقاچاق زنان
گفتار پنجم : روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند اول :عناصر حقوقی
بند دوم :ملاحظات اخلاقی
الف-آسیب های وارده قوادی برمجنی¬علیه
ب-آسیبهای وارده قوادی به ¬جانی(بزهکار)
ج-آسیب های وارده قوادی برجامعه
گفتار ششم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
ـ جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی افراد جامعه و به خصوص دختران.
بنداول :عناصرحقوقی
الف-عنصر قانونی
ب-عنصر مادی
بنددوم :ملاحظات اخلاقی
الف-آسیبهای روابط نامشروع برمجنی¬علیه وجانی
ب-آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتار هفتم رسانه و جرم :
مبحث دوم : تأثیر رسانه های بیگانه بر جرائم منافی عفت
گفتار اول : جرایم رایانه ای منافی عفت
بند اول : انتشار محتوای مجرمانه
بند دوم : قوادی
بند سوم : پورنوگرافی
گفتار دوم : راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای منافی عفت
بند اول : شیوه آموزش مدار
بند دوم : شیوه عاطفی مدار
بند سوم : شیــوه کنترل مدار
بند چهارم : شیوه قدرت مدار
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


تعداد صفحه: 55

فرمت : ورد

قيمت (تومان):8500

85,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …