جهات تجديد نظردر امور مدني

آیین دادرسی به اعتبار طبیعت حق در مورد دعوی و نوع مرجع رسیدگی آن به اقسامی از قبیل آیین دادرسی مدنی، کیفری ، بازرگانی و اداری تقسیم می شود که بازگشت همه این تقسیمات به دو تقسیم اصلی آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی است .
آیین دادرسی مدنی: به مجموع قواعد و تشریفاتی اطلاق می گردد که در رسیدگی به دعاوی و از طرف دادگاهها و اصحاب دعوی و سایر کسانی که به طریقی در رسیدگی به دعاوی دخالت دارند از قبیل : منشیان و کارکنان دفاتر دادگاهها ، مأمورین ابلاغ و احضار شهود ، کارشناس باید ملحوظ و مراعات گردد .
آیین دادرسی کیفری: نیز مجموع قوانین و ترتیباتی است که ناظر به کشف و تعقیب جرم و تطبیق عمل با قانون و تعیین مجازات مجرم و کیفیت اجرای حکم است .
فهرست مطالبقواعد و احکام آیین دادرسی قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و طرفین خبر در مواردی که در خود قانون پیش بینی شده نمی توانند به ترتیب دیگری توافق کنند . قواعد آیین دادرسی از قوانین شکلی است و با آن که در موضوعاتی چون مرور زمان و حق اعتراض و پژوهش و فرجام و یا اصل برائت که در همه دادرسی ها باید ملحوظ باشد و نمی توان آنها را قوانین شکلی محض دانست ، ولی در شکلی بودن اغلب قوانین و قواعد دیگر مربوط به دادرسی ، قابل تردید نیست ؛ اما این امر به هیچ وجه از اعتبار آن نمی کاهد و آن را در درجه ای پایین قوانین ماهوی و موجد حق قرار نمی دهد؛ زیرا حق بدون ضمانت اجرا در علم حقوق جایی ندارد و تنها در صورتی در علم حقوق جا پیدا می کند که قدرت جامعه ضامن احقاق و اعمال آن باشد و چون آیین دادرسی وسیله احقاق و اجرای حق است ، لذا آن چنان با قوانین ماهوی پیوسته و مرتبط است که نمی توان آن دور از هم جدا کرد .

مقدمه
سازمان قضایی ایران در ادوار تاریخ
فصل اول مستندات دادگاه و شهادت شهود
مبحث اول(مستندات دادگاه)
گفتار اول(اسناد كتبي)
حاكميت قانون محل تنظيم سند
گفتار دوم(اقراار)
بلوغ
عقل
مبحث دوم(شهادت شهود)
تعريف شهادت
شرايط شاهد درفقه
عدالت
بلوغ
عقل
اسلام وايمان
طهارت ومولد
انتفاي تهمت
ارزشیابی مفاد شهادت
شهادت در قانون مدني
فصل دومصلاحیت و مخالف بودن رای با موازین شرعی یا قانونی
مبحث اول(مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی)
گفتاراول تطبیق قوانین و با احکام شرع و قانون اساسی
گفتار دوم..تطبیق قوانین عادی با اساسی
مبحث دوم(ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی)
گفتاراول
گفتار دوم
معاینه محل
مبحث سوم صلاحیت ذاتی
گفتار اول صلاحیت نسبی
گفتار دوم تقسیم دعاوی
گفتار سومصلاحیت محلی
مبحث چهارم ایراد عدم صلاحیت دادرس
خلاصه و نتیجه
منابع وماخذ

 

فرمت: ورد

150,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …