دانلود تحقیق تحولات ساختار خانواده در عهد ساسانیان

« بررسی های شیوه زندگی و چگونگی چهره یابی تاریخ مردمی که صدها سال است در عرصه معینی از زمین به سر می برند و یکی از با نام و نشان ترین و پایدارترین فرهنگ را به خود اختصاص داده اند کار ساده ای نیست ، به ویژه اگر چنین مردمی در ازای عمر پر زحمت خود مخاطره های بسیاری را از سر گذارنیده باشند و محیط موصوف و مسکن مأئوف آنان نیز در عمر هیچ نسلی از دستبرد و هجوم های مکرر خارجیان و اغتشاش های کوچک و بزرگ داخلی  بر کنار نمانده باشند» .«اوضاع اجتماعی عهد سلاسانیان بر طبق قانون مدنی فصلی اداره می شود که میتنی بر احکام زند واوستا بود »


خانواده در زمره عمومی ترین سازمانهای اجتماعی است و بر اساس ازدواج بین دست کم دو جنس مخالف شکل می گیرد . و در آن مناسبات خونی واقعی یا استاد یافته به چشم می خورد . خانواده معمولاً دارای نوعی اشتراک مکانی است ، هر چند همواره چنین نیست و همین نیز وجه تمایز خانواده و خانوار است و کارکردهای گوناگون شخصی ، جسمانی، اقتصادی ، تربیتی و.. را به عهده دارد . منزلت خانواده در این دوره تثبیت شده و مطمئن به نظر می رسد و با فرض اینکه به آنها به هنگام استقرار در ایران دوره مادر سالاری را به پایان رسانیده و در مرتبت پدر سالاری جا گرفته بودند ، می شود.

 

اذعان داشت که در دوره های تاریخی تا زمان ظهور دین مقدس اسلام مرتباً بر اقتدار مردان و پدران خانواده ها افزوده شده باشد و با این همه در متون قدیم ، خلاصه اوست ، نام مرد و زن همیشه با یکدیگر آمده و هر صفت  نیکی که به یکی از دو جنس تعلق گرفته و به ان دیگری نیز اسناد داده شده است عبارتی چونان و( زنان و مردان پارسا) و « مردان نیکو کار و زنان نیکوکار » مکرر در متون موجود به کار رفته و همدوش و همپایگی این دو را در مهام خانواده و مسئولیت های اجتماعی اقرار کرده است » در این دوره نیز مکرر بیان شده که در سلسله مراتب خانوادگی بعد از مقام پدر مقام مادر اعتبار کافی داشته و به عنوان « بانوی خانه » صاحب امتیاز امور داخلی منزل بوده است . اعتنا به گسترش طولی خانواده و تداوم نسلها که شکل اولیه و اساس اجتماعات خانوادگی  روستایی ، قبیله ای قومی و ملی را به وجود می آورده ، نشانه ای از ریشه ای بودن موقع و مقام هسته اولیه ی زندگی داشته است .

 

فهرست مطالب

 

 1. فصل اول : موضوع پژوهش
  مقدمه
  طرح مساله
  اهداف پژوهش
  ضرورت و اهمیت مساله
 2. فصل دوم
  ادبیات تحقیق
  ۱-۲ تحقیقات داخلی
  ۲-۲ تحقیقات خارجی
  ۳-۲ نقد تحقیقات پیشین
 3. فصل سوم:مبانی پژوهش (چارچوب نظری)
  مروری به نظریات مرتبط
  چارچوب نظری
  پرسش های تحقیق
 4. فصل چهارم: روش شناسی
  ۱-۴- روش تحقیق
  ۲-۴- ابزار گردآوری اطلاعات
  ۳-۴- تعریف مفاهیم
 5. فصل پنجم
  یافته های تحقیق
  ۱- چگونگی ازدواج و طلاق در خانواده های عهد ساسانیان
  ۲- نقش حکومتها در ساختار خانواده های دوره ساسانیان
  ۳- تأثیر مسائل اقتصادی بر آداب و رسوم خانواده ها
  ۴- نقش سالمندان در خانواده های دوره ساسانی
  ۵- تحصیلات علمی دختران و زنان در خانواده دوره ساسانی
  ۶- روابط مادر – دختری در خانواده
  ۷- لباس و آرایش زنان دوره ساسانی
  ۸- چگونگی تدفین مردگان دوره ساسانی
 6. فصل ششم
  نتیجه گیری
  منابع و مآخذ

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

فرمت:ورد
حجم فایل:۵۰۰kb

 

110,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …