دانلود پایان نامه جدید راهکارهای مؤثر بر تربیت اخلاقی کودک در اسلام

پژوهشی که در پیش رو دارید   با عنوان راهکارهای موثر بر تربیت اخلاقی کودک   در اسلام به منظور ارائه شیوه های تربیتی اسلام و دستیابی   به راهکارهای مفید و موثر بر تربیت اخلاقی کودکان به صورت کتابخانه ای برسی شده است .

 

 

این پژوهش شامل سه بخش است که بخش اول شامل کلیات تحقیق می باشد و بخش دوم به عنوان مفهوم شناسی و مبانی تربیت و اخلاق و جایگاه تربیت و اخلاق در اسلام که شامل دو فصل است که در فصل اول مفهوم شناسی و مبانی تربیت و اخلاق و انفاع تربیت برسی شده است . ودر فصل دوم جایگاه تربیت اخلاقی در اسلام برسی شده است . بخش سوم به عنوان راهکار ها و عوامل موثر ب رتربیت اخلاقی کودک است که شامل دو فصل می باشد . که در فصلف اول راهکارهای موثر بر تربیت کودک بررسی شده است و در فصل دوم عوامل موثر بر تربیت اخلاقی کودک بررسی شده است . اسلام به عنوان برتریت دین الهی شیوه های خاص را برای تربیت اخلاقی کودک متذکر شده است آیات وروایات زیادی این مهم را شامل می شوند

والدین ؛ محیط ؛و همسایگان و همچنین صدا و سیما و برنامه های جانبی از جمله موارد موثر بر تربیت اخلاقی اند .در دین اسلام راهکارها فراوان برای تربیت اخلاقی کودک ذکر شده است از جمله این راهکارها را می توان به مواردی چون ارتباط متقابل کودک با والدین ارتباط با علما و … روابط عاطفی و…. و نیز تشویق و تنبیهه اشاره کرد .خانواده و مدرسه و معلم و همکلاسها و نیز جامعه آموزش و پرورش از جمله عوامل موثر بر تربیت اخلاقی کودک اند .

 

واژگان کلیدی: تربیت .اسلام ,کودک , اخلاق

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ۱

بخش۱- کلیات

۱-۱- تعریف و تبیین موضوع ۴

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۳-۱- اهداف و فواید تحقیق ۵

۴-۱- پیشینه موضوع تحقیق ۵

۵-۱- سؤالهای تحقیق ۶

-۱-۵-۱سؤال اصلی ۶

-۱-۵-۲ سوالات فرعی۶

-۱-۶فرضیه تحقیق۷

۷-۱-پیش فرض های تحقیق ۷

-۱-۸ روش تحقیق۷

-۱-۹کلید واژه های تحقیق ۸

-۱-۱۰ ساختار و محدودۀ تحقیق۸

-۱-۱۱ مشکلات و موانع تحقیق ۸

بخش۲- مفهوم شناسی و مبانی تربیت و اخلاق و جایگاه تربیت اخلاقی در اسلام

فصل ۱- مفهوم شناسی تربیت و اخلاق

۱-۱-۲- مفهوم لغوی تربیت و اخلاق ۱۱

۱-۱-۱-۲- تربیت در لغت ۱۱

۲-۱-۱-۲-اخلاق در لغت۱۲

۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی تربیت و اخلاق۱۳

۱-۲-۱-۲- مفهوم اصلاحی تربیت۱۳

۲-۲-۱-۲-تعریف اصطلاحی اخلاق۱۴

۳-۱-۲- مبانی تربیت و اخلاق ۱۴

۱-۳-۱-۲- مبانی تربیت۱۵

۲-۳-۱-۲-انواع تربیت ۱۵

۱-۲-۳-۱-۲- تربیت بدنی۱۵

۲-۲-۳-۱-۲- تربیت روحی و روانی ۱۵

۳-۲-۳-۱-۲- تربیت اخلاقی۱۵

۴-۲-۳-۱-۲- تربیت فردی ۱۶

۵-۲-۳-۱-۲- تربیت اجتماعی ۱۷

۶-۲-۳-۱-۲- تربیت دینی ۱۷

۴-۱-۲- فطرت و تربیت ۲۰

۵-۱-۲- مراقبت های تربیتی ۲۱

۶-۱-۲- ادب آموزی و تربیت فرزندان ۲۲

۷-۱-۲- اهتمام در امر تربیت ۲۲

۸-۱-۲- نقش تربیت در تکامل انسان ۲۳

۹-۱-۲- مناسب ترین زمان تربیت ۲۳

۱۰-۱-۲- مبانی اخلاق۲۴

۱-۱۰-۱-۲- اخلاق و دین ۲۴

۲-۱۰-۱-۲- اخلاق و زندگی۲۵

۳-۱۰-۱-۲- اخلاق و دوره های رشد۲۶

فصل ۲-جایگاه تربیت اخلاقی در اسلام

۱-۲-۲-تربیت اخلاقی چیست۳۳

۲-۲-۲- جایگاه تربیت۳۶

۳-۲-۲- تربیت اخلاقی و دینی ۳۸

۱-۳-۲-۲- تغیر پذیر بودن اخلاق۴۰

۲-۳-۲-۲- فرق تربیت و اخلاق ۴۲

۴-۲-۲- فواید و آثار اخلاق خانوادگی۴۲

۱-۴-۲-۲- نایل شدن به مقام صدّیقان و شهیدان۴۳

۲-۴-۲-۲- باریابی به مقام صالحان و پیامبران۴۳

۳-۴-۲-۲- شادمانی در روز قیامت۴۳

۴-۴-۲-۲- باریابی به مقام عابدان و صابران۴۳

۵-۴-۲-۲- آمرزش گناهان۴۴

۶-۴-۲-۲- مهریه حورالعین۴۴

۷-۴-۲-۲-افزایش طول عمر۴۴

۸-۴-۲-۲-قرب و نزدیکی به پیامبر در رستاخیز۴۴

۹-۴-۲-۲- شباهت یافتن به اسوه‌های اخلاق۴۵

۱-۹-۴-۲-۲- جنبه های تربیت اخلاقی ۴۵

۲-۹-۴-۲-۲- ارزش تربیت اخلاقی۴۶

۳-۹-۴-۲-۲-زمان تربیت اخلاقی ۴۶

۴-۹-۴-۲-۲-عامل تربیت اخلاقی ۴۶

۵-۲-۲- شیوه های تربیت اخلاقی در قرآن و روایات۴۶

۶-۲-۲- شیوه های پرورش احساس مذهبی «نماز» در کودکان۴۷

 

بخش ۳ -راهکارها و عوامل موثر بر تربیت اخلاقی کودک

فصل ۱-راهکارهای موثر بر تربیت کودک

۱-۱-۳- ارتباط ۵۲

۱-۱-۱-۳- ارتباط سالم ۵۳

۲-۱-۱-۳- ارتباط والدین با یکدیگر ۵۴

۳-۱-۱-۳- ارتباط با علما و دانشمندان۵۵

۴-۱-۱-۳-ارتباط والدین با فرزندان ۵۵

۱-۴-۱-۱-۳- محبت به کودک۵۶

۲-۴-۱-۱-۳-بازی با کودک ۵۷

۳-۴-۱-۱-۳- سلام کردن۵۷

۴-۴-۱-۱-۳- وفای به عهد۵۸

۵-۴-۱-۱-۳- تامین امنیت ۵۹

۵-۱-۱-۳-ارتباط فرزندان با پروردگار ۶۰

۲-۱-۳- تشویق۶۰

۱-۲-۱-۳- تشویق عاطفی۶۱

۲-۲-۱-۳- تشویق زبانی۶۱

۳-۲-۱-۳- تشویق عملی۶۱

۴-۲-۱-۳- چگونه تشویق کنیم۶۲

۳-۱-۳- فواید تشویق۶۳

۴-۱-۳- تنبیه۶۳

۱-۴-۱-۳- موارد منع تنبیه بدنی کودکان ۶۵

۲-۴-۱-۳- موارد جواز تنبیه بدنی کودکان ۶۶

۱-۲-۴-۱-۳- برای جلوگیری از انحراف ۶۶

۲-۲-۴-۱-۳- برای تربیت ۶۶

۵-۱-۳- وسائل سمعی – بصری ۶۷

۱-۵-۱-۳- آنچه تصور می کنند ۶۷

۲-۵-۱-۳- نوشته ها، کتاب و مجله ۶۸

۳-۵-۱-۳- گفته ها و رادیو۶۸

فصل ۲- عوامل موثر بر تربیت اخلاقی کودک

۱-۲-۳- خانواده ۷۱

۱-۱-۲-۳-خانواده های والدین سهل گیر۷۱

۲-۱-۲-۳- خانواده های سخت گیر۷۲

۳-۱-۲-۳-خانواده های مقتدر۷۳

۲-۲-۳- مدرسه ۷۶

۱-۲-۲-۳- معلم۷۷

۲-۲-۲-۳- همکلاسی۷۸

۲-۲-۳- جامعه ۷۹

۴-۲-۳- آموزش ۸۱

نتیجه گیری۸۸

منابع۹۰

 

توجه: داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمل شما ارسال میگردد.

قیمت:۳1۰تومان

فرمت : ورد

330,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …