دانلود پروژه شناسائی میزان رغبت دانش آموزان دبیرستانهای متوسطه

این جهان به گونه ای خلق شده که در آن سلسله مراتب حاکم است همۀ اشیاء  وموجودات هم ردیف همه نیستند . خداوند تبارک و تعالی به لحاظ وجودی عالی ترین مرتبه قرار گرفته و عالم در پایین ترین رتبه و همین عالم است که « اسفل و السافلین » نامیده می شود .
وجود سلسله مراتب در عالم هستی وا قعیتی است بس مهم که باید در تربیت فرزند جایگاه ویژه ای داشته باشد . اولیاء ضمن حفظ حرمت کودک یا نوجوان ، نباشد کاری کنند که او فکر کند مربیانش موظف به خدمت به وی هستند و اگر در این راه کوتاهی کنند ، باید موآخذه شوند ……….. باید بداند که مربی وی پیوسته از مرتبه ای رفیع تر از او برخوردار است . مثال اگر فردی تحصیل کند و به مراتب بالای علمی برسد ، همواره باید بداند که معلمان او ، حتی معلم کلاس اول نسبت به او رتبه و مرتبت بالاتری بر خوردارند . اگر انسان علاقه دهد ………. باید در مقابل معلمان خود ، تواضع و کرنش باشد و گردن فرازی نکند و این نکات نشانگرآن است که انسان علاوه بر توجه به سلسله مراتبی که در عالم هستی وجود دارد باید بداند که در سلسله مراتب تربیت نیز پیوسته در پیشگاماه خود کرنش کند و بداند که آنان هموا ره پیشگامند ومقدم ، واو هر قدر هم رشد کندنمی تواند این تقدم را بر هم بزند به عنوان مثال مهم یک قهرمان ورزشی مقدم براوست حتی اگر توان سر پا ایستادن را نداشته باشد .
کودک از طریق یاد گیریمی تواند به رشد و کمال خود برسد . استعداد هایش را شکوفا سازد واز ظر فیت های خدادادی   خویش استفاده کند . این یادگیری به شکل یک فرایند انجام می گیرد که در آن یاد دهنده و یادگیرنده  نقش دارند . یعنی محیط از طریق عواملی چند که مهم ترین آنهامعلم یا آ موزشگر است . آ موزش و تدریس کاری بسیار ظرفیت و حساس است ؛ زیر ا هر کس که سوادی یا معلوماتی در رشته خاصی کسب کرده است نمی تواندمعلم موفقی باشد . معلم شایسته فقط آن کسی نیست که در یک دبیرستان یا دبیرستان تدریس می کند ، بلکه می تواند هر فرد واجد شرایطی باشد ، که در یک پرورشگاه و سازمان تربیتی ، یک دانشکده یک کارخانه یا کارگاه ، یک ورزشگاه یا یک ندامتگاه فعالیت می کند . برای معلمان بطور کلی دو نقش یادووظیفه منظور گردیدهاست ، نخستین وظیفه آنها مسئولیتی است که در برابر فرهنگ جامعه به عهده گرفته اند و دیگر وظیفه ای است که در قبال شاگردان پذیرفته اند .
روانشناسان تربیتی همان گونه که برای شاگردان مدرسه ویژگیهایی یاد آورش برای معلمان موفق نیز شرایطی تعیین کرده اند که در گزینش آنان و پیشرفت تحصیلی شاگردان دارای اهمیت فراوانی است .

 

فهرست مطالب

مقدمه
فصل ا ول
* ضرورت تحقیق :
* اهمیت دانش از دید گاه حضرت محمد (ص) :
*  پیشینه تحقیق ( ادبیات تحقیق ) :
*  نتایج تحقیق :
* تحقیقات خا رجی :
علاقه یا رغبت
انواع رغبت:
علاقه به رشته:
مشوق ها:
مشکلات اقتصادی خانواده :
شیوه فرزند پروری والدین
نگرش
علاقه مهم به درس:
اتاق درس دل انگیز
دریافت جایزه:
پرهیز از تبعیض
ایجاد نگرانی
تغییر به عنوان پیشرفت
انگیزه موفقیت
کاربرد تحقیق
فصل دوم:
روش تحقیق
مقدمه:
روش تحقیق:
تحقیق میدانی:
انواع ممطالعات میدانی:
الف)کاوشی یا اکتشافی.
ب)فرضیه آزمایی.
جامعه آماری:
حجم نمونه:
فصل سوم
تجربه وتحلیل داده ها:
مقدمه
آمار
توزیع فراوانی:
فصل چهارم
جدول مادر براساس دیدگاه دانش آموزان
رشته ریاضی فیزیک
جدول مادر براساس دیدگاه دانش آموزان
رشته تجربی
جدول مادر براساس دیدگاه دانش آموزان
رشته علوم انسانی
۱-۴ جدول توزیع فراوانی برحسب رشته تحصیلی
۲-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه اول با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک
۳-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه اول با آن فرضیه براساس دیدگاه  دانش آموزان رشته علوم تجربی
۴-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه اول با آن فرضیه براساس دید گاه دانش آموزان رشته علوم انسانی
۵-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه براساس دیدگاه                              دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک
۶-۴ جدول بررسی پرسش های مربوط به فرضیه دوم با آن فرضیه براساس دیدگاه
۷-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه دوم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته علوم انسانی
۸-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه سوم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان ریاضی فیزیک
۹-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه سوم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان ر شته علوم تجربی
۱۰-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه سوم با آن فرضیه براساس              دیدگاه دانش آموزان رشته علوم انسانی
۱۱-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه چهارم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک
۱۲-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه چهارم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته علوم تجربی
۱۳-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه چهارم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته علوم انسانی
۱۴-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه چهارم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک
۱۵-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه چهارم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته علوم تجربی
۱۶-۴ جدول بررسی رابطه پرسش های مربوط به فرضیه چهارم با آن فرضیه براساس دیدگاه دانش آموزان رشته علوم انسانی
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
* مقدمه
* مقایسه جداول
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چها رم
فرضیه پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت :۱۵۰۰۰تومان

مت:ورد

تعداد صحفه:۴۷

150,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …