دانلود کار تحقیقی اثر قرارداد ارفاقی

پیشرفتهای اقتصادی که در قرن اخیر حاصل شده است در روابط بین افراد تأثیر داشته و پیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده و اساساً کار آنان به اعتبار استوار است در نتیجه عدم دقت و ممارست یا در نتیجه حوادث و اتفاقات و یا در نتیجه سودجویی و یا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد در اینصورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه دچار عسرت شده و انجام تعهدات آنها مشکل می گردد . ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گردد . که این موضوع در بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می کند اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث و اتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند تا از این موقعیت دشوار خلاصی یابد و چنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده و براساس تقلب و تزویر باشد. سختگیری شدیدی نسبت به تاجر معمول می گردد . ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده و برای افراد عادی هر کس باید حافظ منافع خود باشد . و پیش بینی های لازم را برای تأمین منافع خود بنماید . در نتیجه توسعه تجارت اصول مربوط به تصفیه مطالبات تجار و اشخاص عادی از یکدیگر جدا شده و مقررات ورشکستگی برای تجار در نظر گرفته شده است . در قوانین تجارت مواد مخصوصی برای ورشکستگی پیش بینی گردید . در صورتی که تصفیه دیون اشخاص عادی تابع اصول و مقررات قانون مدنی بوده و مقررات مربوط به افلاس و اعسار درباره آنها جاری است . و مقامات دولتی روز به روز بیشتر در تصفیه ورشکستگی تجار دخالت کردند و تشکیلاتی برای رسیدگی به کار ورشکستگان و تصفیه امور آنان بوجود آمد تا اینکه در بعضی از کشورها سازمان تصفیه ورشکستگی بصورت یک اداره دولتی تشکیل گردید . و سازمان بخصوصی مأمور رسیدگی به کار ورشکستگان شده است تا از حیف و مدل اموال ورشکسته جلوگیری به عمل آید .

 

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول : کلیات     ۲
بخش اول : مفاهیم    ۳
مبحث اول : ورشکستگی    ۳
مبحث دوم : انواع ورشکستگی     ۴
گفتار اول : ورشکستگی عادی    ۵-۴
گفتار دوم : ورشکستگی به تقصیر    ۸-۷-۶
گفتار سوم : ورشکستگی به تقلب    ۹
بخش دوم : صدور حکم ورشکستگی    ۱۰
مبحث اول : اجرای حکم ورشکستگی    ۱۲-۱۰
مبحث دوم : اقدامات اولیه تصفیه    ۱۳
گفتار اول : مهر و موم و صورت برداری از اموال    ۱۴-۱۳
گفتار دوم : مهر و موم اموال    ۱۶-۱۵
گفتار سوم : صورت برداری از اموال    ۱۷
مبحث سوم : اقدامات تأمینی    ۱۸
گفتار اول : اقدامات برای حفظ حقوق ورشکسته    ۱۸
گفتار دوم : اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران    ۱۹
الف) توفیق تاجر    ۱۹
ب) تفتیش مراسلات۲۰

عنوان    صفحه
مبحث چهارم : ادامه کار تاجر     ۲۱
گفتار اول : ادامه کار تاجر به موجب قانون اداره تصفیه    ۲۱
گفتار دوم : ادامه کار تاجر به موجب قانون تجارت    ۲۲
فصل دوم : کلیات    ۲۳
بخش اول : تعریف قرارداد ارفاقی     ۲۷-۲۳
بخش دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی    ۲۸
مبحث اول : درخواست قرارداد ارفاقی    ۳۰-۲۸
مبحث دوم : شرکت در جلسه رأی گیری    ۳۰
مبحث سوم : قبول اکثریت طلبکاران    ۳۲-۳۱
مبحث چهارم : عدم محکومتی تاجر به ورشکستگی به تقلب یا تقصیر    ۳۶-۳۳
مبحث پنجم : تصدیق قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه    ۳۸-۳۷
بخش سوم : آثار قرارداد ارفاقی    ۴۴
مبحث اول : اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران    ۴۴
گفتار اول : طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند    ۴۴
گفتار دوم : طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند    ۴۶-۴۵
مبحث دوم : اثر قرارداد ارفاقی نسبت به ورشکسته    ۴۷
مبحث سوم : اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث    ۵۱-۴۸
بخش چهارم : محو قرارداد ارفاقی    ۵۲
مبحث اول : ابطال قرارداد ارفاقی    ۵۲
مبحث دوم : فسخ قرارداد ارفاقی     ۵۵-۵۳

عنوان    صفحه
مبحث سوم : آثار محو قرارداد ارفاقی    ۵۶
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی    ۵۶
گفتار دوم : آثار دیگر محو قرارداد ارفاقی    ۵۷
الف) اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه    ۵۷
ب) وضع معاملات تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی    ۵۸
ج) طرز تقسیم اموال تاجر    ۵۹
د) وضع تحقیقات اعطایی به موجب قرارداد ارفاقی    ۶۰
بخش پنجم : ورشکستگی مجدد تاجر پس از قرارداد ارفاقی    ۶۴-۶۳
نتیجه گیری :     ۶۵
منابع    ۶۶

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …