دانلود کار تحقیقی اجرت المثل

 

شرط ” تنصیف دارایی زوج ” در زندگی مشترک چیست؟ چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید .دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یکی از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳ق۷۱ برای زوجه در قبال کارهایی که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارایی که جزء شروط ضمن عد مندرج در نکاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا کند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یکی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد . طبق ذیل بند اول شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه تملیک کند.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه
چکیده
واژگان  کلیدی    ۱
۱
مقدمه
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت موضوع
ضرورت  و اهداف  موضوع
انگیزه انتخاب موضوع
مشکلات در راه  تحقیق
اعلام برنامه ها در تحقیق
روش  تحقیق    ۲

فصل اول : کلیات و تعاریف        ۴
مبحث اول : «تعاریف     ۴
گفتار اول : اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟    ۴
گفتار دوم : نحله چیست؟    ۵
گفتارسوم : مفاهیم حقوقی اجرت المثل     ۵
بند اول  : اجرت المثل  طبق تبصره ۶ اصلاح قانون طلاق     ۵
بند دوم : اجرت المثل بر اساس ماده ۳۲۶ قانون مدنی    ۶
مبحث دوم : کلیات     ۷
گفتار اول  : شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه    ۷
گفتار دوم : آثار مالی طلاق    ۷
گفتار سوم : شرایط تعلق اجرت المثل :    ۸
گفتار چهارم : شرایط تعلق نحله :     ۹
گفتار پنجم : چگونگی تعیین اجرت المثل:      ۹
گفتار ششم :  چگونگی تعیین نحله :    ۹
گفتار هفتم : نحوه اقامه دعوی:     ۱۰
فصل دوم : جایگاه اجرت المثل در فقه و حقوق     ۱۱
مبحث اول: جایگا ه فقهی اجرت المثل     ۱۲
گفتار اول : اجرت المثل در اجاره شخص     ۱۲
گفتار دوم : جایگاه حقوقی اجرت‌المثل    ۱۴
مبحث دوم : مبانی فقهی اجرت‌المثل    ۱۶
گفتار اول :  قاعده احترام مال و عمل مسلم    ۱۶
گفتار دوم : منابع قاعده احترام مال مسلم    ۱۷
بند اول :  روایات    ۱۷
بند دوم :  بناء عقلا    ۱۹
بند سوم :  سیره متشرعه    ۲۰
بند چهارم :  تسالم اصحاب    ۲۰
گفتار دوم :  شرط ضمن عقد     ۲۱
بند اول:  شرط صریح    ۲۲
بند دوم :  شرط ضمنی    ۲۳
مبحث سوم : مبانی حقوقی اجرت‌المثل    ۲۶
گفتار او ل: بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق    ۲۹
گفتار دوم : شرایط استحقاق اجرت‌المثل     ۳۱
بند اول :  امر برای انجام عمل     ۳۱
بند دوم :  اجرت داشتن کار نزد عرف    ۳۲
بند سوم :  عدم قصد تبرع    ۳۴
بند چهارم :  انجام کار     ۳۵
بند پنجم :  واجب نبودن عمل    ۳۵
بند ششم : عدم وجود شرط مالی     ۳۶
مبحث چهارم : نحله     ۳۷
گفتار اول : ماهیت و مفهوم نحله    ۳۸
گفتار دوم :‌ نقد و ارزیابی    ۴۲
گفتار سوم : اجرت المثل خدمات دوران زوجیت و شرایط مطالبه آن    ۴۵
گفتار چهارم : ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی     ۴۵
الف ) اجرت المثل     ۴۶
ب ) شرط تنصیف دارایی     ۴۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات    ۵۳
منابع:

۶۵

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …