دانلود کار تحقیقی ادم ربایی

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفههای آییندادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدتهای علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آییندادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف جرم آدم ربایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….۱
کلید واژه………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل اولتعاریف و کلیات…………………………………………………………………………………………….۴
روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………..۵
اهمیت موضوع: …………………………………………………………………………………………………………….۵
اهداف تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………۶
تعاریف و کلیات …………………………………………………………………………………………………………..۶
بخش اول : جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری……………………………………………………………….۸
گفتار اول : آدم ربایی از نگاه قانون …………………………………………………………………………………..۹
گفتار دوم : : مجازات جرم آدمربایی……………………………………………………………………………….۱۰
گفتار سوم :  آدم ربایی در حقوق جزای ایران …………………………………………………………………..۱۱
بخش دوم :شروع به آدم ربایی………………………………………………………………………………………..۱۲
گفتار اول  : مراحل جرم آدم ربایی………………………………………………………………………………….۱۳
گفتار دوم : قصد و انگیزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشی دارد؟……………………………………..۱۳
گفتار سوم : ایرادات وارده به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی  …………………………………………..۱۴
گفتار چهارم : شدت جرم آدم ربایی………………………………………………………………………………..۱۵
گفتار پنجم: آدم ربا در چه حالتی از نظر قانون به عنوان محارب شناخته و مجازات می شود؟……..۱۶
فصل دوم :مصادیق جرم آدم ربایی………………………………………………………………………………..۱۸
بخش اول : مجازات  جرم آدم ربایی ………………………………………………………………………………۱۹
گفتار اول : در صورت گذشت مجنی علیه (فرد ربوده شده) آیا آدم ربا از مجازات رهایی می یابد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
گفتار دوم : حکم فردی که برای دفاع از خود شخصی را که قصد ربودنش را داشته بکشد چیست؟……..۱۹
گفتار سوم : تفاوت جرم آدم ربایی در ایران با دیگر کشورها ………………………………………………۲۰
بخش دوم : معاونت در جرم آدم ربایی…………………………………………………………………………….۲۰
گفتار اول : تعریف لغوی معنای معاونت در جرم: ………………………………………………………………۲۱
گفتار دوم : جرم آدم ربایی به عنوان یک بزه بین المللی …………………………………………………….۲۴
گفتار سوم : آدم ربایی به عنوان مصادیق جرائم علیه آزادی تن……………………………………………۲۵
گفتار چهارم : آدم ربایی و لواط جرم شایع در مدارس ایران…………………………………………………۴۲
دلایل ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
راهکارها ……………………………………………………………………………………………………………………۴۴
گفتار پنجم : آدم ربایی وبرده داری نوین در عصر جدید …………………………………………………….۴۷
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………….۵۵

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …