دانلود کار تحقیقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر اساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده ۹ کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن‌چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب‌ها نوشته و سخنرانی‌ها کردند.
فهرست مطالب
صفحه
مقدمه
فصل اول :کلیات و تعاریف
مبحث اول :  تعاریف
گفتاراول : تابعیت
گفتار دوم : منشأ پیدایش تابعیت
گفتار سوم : تابعیت در لغت فارسی
مبحث دوم : کلیات
گفتار اول : تابعیت به لحاظ واقعی بودن
گفتار دوم : انواع تابعیت در نظام حقوقی
بند اول :  تابعیت تحصیلی یا ارادی
بند دوم : تابعیت تبعی
بند سوم : تابعیت تحققی
بند چهارم : تابعیت اجباری
فصل دوم :تابعیت زن ایرانی
مبحث اول  : تابعیت زن ایرانی
گفتار اول : تابعیت زن
گفتار دوم :  مبانی نظری تابعیت زن
بند اول :  وحدت تابعیت
بند دوم :  استقلال تام تابعیت
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت
گفتار سوم : تابعیت و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
مبحث دوم  : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران
گفتار اول :  شرایط ماهوی تابعیت
گفتار دوم : شرایط شکلی تابعیت
گفتار سوم :  آثار تابعیت
بند اول :  تابعیت دولت متبوع قاضی
بند دوم :  تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی
گفتار چهارم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۶۹

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …