دانلود کار تحقیقی اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

جهت تعریف و توصیف اسباب موجهه حکم ضروری است که نخست در خصوص جهات موضوعی و حکمی و قسمت‌های مختلف رأی صحبت کنیم.
آن گونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می‌باشد
بی شک بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمی‌باشد و لکن جهت پاسخگویی به پرسش اصلی موضوع بحث باید مبنای قاعده را بررسی نماییم.
امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعی حق در مراجعه به دادگاه (حق تضمین کننده) بعد از آن می‌باشد. و با این استدلال که با توجه به این که که خواهان در دعوایی که قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را در دادگاه مطرح و به قضاوت واگذار
نموده و دادگاه وجود یا عدم چنین حق و تکلیفی را (حسب مورد) نسبت به طرفین در حکم صادره اعلام نموده است . نمی‌باید تمامی دعاوی که موضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعی حکم را تشکیل می‌دهد. غیر‌قابل رسیدگی و محکوم به رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقای حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقیق شرایط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجیه نظر خود اشاره نموده است

 

فهرست مطالب
عنوان

بررسی اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حکم
مقدمه
فصل اول : کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف:
بند اول : معنی قاعده
گفتار دوم :  اسباب موجهه حکم:
بند اول  : – جهات موضوعی:
بند دوم  :  جهات حکمی:
گفتار سوم :‌ قسمت‌های مختلف رأی :
الف – مقدمه
ب- منطوق رأی:
ج: اسباب موجهه:
گفتار چهارم : مبنای قاعده  :
مبحث دوم : کلیات
گفتار اول : آیا اسباب حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است یا خیر؟
بند اول : گرایش حقوق خارجی :
بند دوم : : بررسی آراء حقوقدانان ایرانی:
بند سوم : رویه قضایی:
بند چهارم :  موضع نگارنده:
۱_استنباط یا تفسیر دادرس:
۲-توصیف دادرس:
۳-‌ضابطه‌ی تعارض آرا:
فصل دوم : اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
مبحث اول : ضرورت وجود یک امر قضاوت شده کیفری
گفتار نخست: شرایط مربوط به محکمه صادرکننده رای
بند اول : راه حل مستنبط از مبنای قاعده
بند دوم :  راه‌حل مستنبط از قوانین
گفتار دوم: شرایط مربوط به ماهیت حکم
بند دوم :  کیفری بودن
بند دوم :  قطعیت
بند سوم :  رسیدگی به اصل مسئله مجرمیت
بند چهارم :  صراحت و روشنی:
بند پنجم :  ضرورت رسیدگی:
مبحث دوم موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
گفتار اول : این که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟
گفتار دوم : چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟
گفتار سوم :‌ آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
گفتار پنجم :  آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
گفتار ششم :  آیا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟
گفتار هفتم :  جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احکام دادگاههای خارجی:
گفتار هشتم :  مستثنیات قاعده اعتبار امر مختوم.
مبحث سوم : آراء و وحدت رویه
نتیجه‌گیری:

منابع

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

تعداد صحفه:۶۷

 

 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …