دانلود کار تحقیقی اکراه واشتباه در حقوق مدنی و جزا

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود.اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد. گر چه در متون قانونی ایندو، اغلب مترادف به کار رفته است اما اکراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اکراه به بیم دادن مکره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و کسان او محقق میشود که زیان آنان به زیان یا تألم مکره منتهی می شود. در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اکراه عبارتست از (( وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اکراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اکراه و تلفیق مواد ۲۰۲ و ۲۰۸ ق . م می توان گفت : (( اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یک عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مکره در شرایطی عقد را انشاء می کند که آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .
در فقه امامیه مکره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند که مکره کسی است که قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد .

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه
مقدمه :     ۱
بخش اول : اکراه     ۲
مبحث اول :  الف : اکراه در قوانین جزایی و مدنی    ۲
گفتار اول : اکراه مادی یا فیزیکی :     ۲
گفتار دوم : اکراه معنوی یا روانی :    ۲
گفتار سوم : اکراه تام :     ۲
گفتار چهارم : اکراه ناقص :    ۲
مبحث دوم :منبع فقهی اکراه    ۳
گفتار اول :  شرایط لازم برای تحقق اکراه     ۳
گفتار دوم : اثر اکراه در اعمال حقوقی :    ۴
بخش دوم : اجبار     ۵
گفتار اول : انواع اجبار؛    ۵
بند اول :  اجبار مادی خارجی؛    ۶
بند دوم :  اجبار مادی درونی؛    ۶
بند سوم :  اجبار معنوی خارجی؛    ۶
بند چهارم :  اجبار معنوی درونی؛    ۷
گفتار دوم : شروط تحقق اجبار؛    ۷
گفتار سوم : مسئولیت مدنی و کیفری مجبور؛    ۸
بخش سوم : اجبار و اکراه‌ در اقرار به جرم    ۸
نتیجه گیری     ۲۳
منابع     ۲۴

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …