دانلود کار تحقیقی بیگانگان در حقوق بین الملل

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد . به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است ، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا ، « اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض میداند قاعدههای راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند ، این پیشرفت حاصل دگرگونیهایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر دربارة جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق ، در جامعة بین المللی ، رخ داده است » .


مع الوصف ، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت میباشد . از طرف دیگر جامعة بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر ، که بیگانگان نیز جزئی از آن میباشند ، اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است . هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویة دولتها و اسناد بین المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد . همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت ، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد .

 

فهرست عناوین

 

فصل اول : نگاهی به جایگاه بیگانگان

گفتار اول : مفهوم واژه بیگانه

گفتار دوم :تابعیت

گفتار سوم : اقسام بیگانگان

فصل دوم : تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان

گفتار اول : مبانی حقوق بیگانگان

گفتار دوم : حقوق و تکالیف دولت محل اقامت بیگانه

گفتار سوم : اختیارات دولت پذیرنده

فصل سوم : تکالیف و مسؤلیتهای دولت پذیرنده

گفتار اول : تکالیف دولت پذیرنده اتباع بیگانه

گفتار دوم : مسؤلیتهای دولت پذیرنده اتباع بیگانه

گفتار چهارم : تکالیف و تعهدات بیگانه

گفتار پنجم : دولت متبوع بیگانه و حق حمایت سیاسی

نتیجه گیری

منابع

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

فرمت:ورد

حجم فایل:۵۰۰kb

 

200,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …