دانلود کار تحقیقی تخريب اثار فرهنگی

حفظ اموال تاريخي، فرهنگي كه اصطلاحا آثار باستاني ناميده مي شوند از ديرباز مورد توجه دولتها بوده و در سراسر دنيا، موضوعي براي كنوانسيونهاي متعدد قرار گرفته است. آثار به جاي مانده از گذشتگان ، ريشه در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع بشري دارند و ازطريق آنها، مي توان علل ظهور يا سقوط دولتها يا پيشرفت و عدم پيشرفت علمي، فرهنگي و … آنها را دريافت . علاوه بر اين ، حفظ آثار مذكور ، عامل مهمي در جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه محسوب مي شوند. دركشور ايران، اقدام قانونگذار كيفري در حفظ اينگونه آثار تا جايي پيشرفته است كه حتي تعرض به اين آثار ولو اينكه از سوي مالكين آنها باشد، جرم تلقي نموده و مستوجب كيفر مي داند.

به موجب ماده 558 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) :<هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي – تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تاسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي – تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي به بار آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك الي 10 سال محكوم مي‌شود.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                شماره صفحه                                                                          

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : كليات و تعاريف 2
مبحث اول : كليات 3
گفتار اول: تخريب آثار ملي كه به ثبت رسيده است‌ 5
گفتار دوم: سرقت و خريد و فروش آثار فرهنگي و تاريخي‌ 9
گفتار سوم : عناصر سرقت اشياء و قطعات آثار فرهنگي – تاريخي‌ 9
بند اول : عنصر مادي: 10
بند دوم : عنصر رواني:‌ 10
بند سوم : مجازات:‌ 11
گفتار چهارم: طرق ارتكاب جرم‌ 11
بند اول : عنصر مادي:‌ 11
بند دوم : عنصر رواني: 12
مبحث دوم : تعاريف 13
گفتار اول :   تعريف اصطلاحي تخريب 13
گفتار دوم : تعريف جرم تخريب از نظر قانونگذار 14
گفتار سوم : جرم تخریب 16
فصل دوم : تشريح وبررسي مصاديق جرم تخريب در حقوق ايران 22
مبحث اول : نگاهي به12 ماده ‌‌قانون مجازات اسلامي 23
گفتار اول : عنصر رواني‌ 23
گفتار دوم : مجازات‌ 23
گفتار سوم : اقدامات غيرقانوني عليه ضوابط مصوب سازمان ميراث فرهنگي جهت توسعه… (ماده 564 ق.م.ا)‌ 23
گفتار چهارم : انتقال غيرمجاز اموال غيرمنقول فرهنگي – تاريخي‌ 24
گفتار پنجم : اعمال بر خلاف تربيت مقرر در حفظ آثار فرهنگي – تاريخي غيرمنقول به ديگران (ماده 565 ق.م.ا) 25
گفتار ششم : انجام اقداماتي نسبت به تغيير در نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي – تاريخي – فرهنگي كشور. 26
گفتار هفتم : استفاده بدون مجوز و برخلاف شئون محل از اماكن فرهنگي، مذهبي – تاريخي‌ 27
گفتار هشتم : تخريب آثار فرهنگي، تاريخي، مذهبي از سوي مالك آن اموال‌ 28
مبحث دوم : تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران 31
گفتار اول : ماده 588 قانون تعزيرات مصوب 1375 34
گفتار دوم : مواد 599 و 560 و 561 قانون تعزيرات مصوب 1375 35
گفتار سوم : تعدد جرم ، مجازات تخريب كنندگان آثار تاريخي را تشديد مي كند 40
مبحث سوم : مصاديق جرم تخريب 42
گفتار اول : مفهوم تخريب و تجاوز عمدي مراتع 43
گفتار دوم : جرم انگاری تخريب در پیش نویس قانون جرائم رایانه ای 45
نتيجه گيري 53
منابع 55

فرمت: ورد

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …