دانلود کار تحقیقی جدید اصل برائت و اثار ان در امور کیفری

اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیشتر از جنبه‌های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنّی و توأم با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز به مرحله دادرسی و صدور حکم محدود می‌شد. امروزه در نظامهای نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضاء جامعه انتظار می‌رود.

به عبارت دیگر، غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا «فرض بی‌گناهی» مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به‌ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه، مجریه، نیروی انتظامی و به‌ویژه دادسرا و دادستان در حاکمیت بخشیدن به اصل برائت کیفری بسیار مهم و اساسی است. کلیه اجزاء یک سیستم قانونی و حقوقی باید نقش خویش را در حاکمیت بخشیدن به فرض بی‌گناهی ایفا نمایند تا شهروندان و افراد جامعه احساس امنیت و آزادی و مصونیت نمایند. در نظامهای نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به‌ویژه در رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است. رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: کلیات وتعاریف
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………….۵
اهداف  تحقیق …………………………………………………………………………………………………………۶
اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۹
سوالات و  فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۰
مبحث اول  :  کلیات  ………………………………………………………………………………………………۱۱
گفتار اول : مفاهیم برائت………………………………………………………………………………………….۱۱
گفتار دوم : بحث برائت در اصول فقه………………………………………………………………………….۱۳
گفتار  سوم  : برائت در آیات و روایات: ……………………………………………………………………..۱۷
مبحث دوم : اهمیت اصل برائت………………………………………………………………………………….۱۹
گفتار اول : چند مورد در مورد اصل برائت…………………………………………………………………..۲۱
گفتار دوم : میزان بداهت و بی‌چون و چرا بودن…………………………………………………………….۲۳
گفتار سوم : آگاهی از اصل برائت………………………………………………………………………………۲۴
فصل دوم: بررسی اصل برائت
مبحث اول : بررسی اصل برائت………………………………………………………………………………….۲۸
گفتار اول : دیدگاههای مخالفین اصل برائت………………………………………………………………..۳۱
بند اول : مکتب اثباتی : …………………………………………………………………………………………..۳۱
بند دوم: نگرشی بی طرفانه به متهم در طول داردسی……………………………………………………….۳۳
بند سوم: تشکیک نسبت به قلمرو اصل برائت ………………………………………………………………۳۵
گفتار دوم – آثار اصل برائت…………………………………………………………………………………….۳۸
بند اول : فرض برائت و حق دفاع متهم ……………………………………………………………………….۳۸
بند دوم : تکلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل…………………………………………..۳۹
بند سوم : چگونگی تحصیل دلیل ………………………………………………………………………………۴۰
بند چهارم : تفسیرشک به سود متهم …………………………………………………………………………..۴۵
بند پنجم: تفهیم اتهام………………………………………………………………………………………………..۴۸
مبحث دوم :  وکیل مدافع و حق دفاع متهم ………………………………………………………………….۵۰
گفتار اول :  نقش و اهمیت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی ……………………………….۵۰
گفتار دوم :  نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران ……………………………….۵۱
گفتار سوم :   وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی……………………………………………………….۵۳
بند اول :ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و افزایش اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
بند دوم :  وکیل مدافع در دادگاه……………………………………………………………………………….۵۷
مبحث سوم : دخالت وکیل در دادگاه (حقوق مقایسه ) در برخی کشورها………………………….۵۹
گفتار اول : موارد ضروری تشکیل جلسه رسیدگی با حضور وکیل در حقوق ایران………………۶۲
گفتار دوم : ضرورت اعلام حق داشتن وکیل………………………………………………………………..۶۷
نتیجه گیری و پیشنهاد : …………………………………………………………………………………………….۷۱
منابع و مآخذ: ………………………………………………………………………………………………………..۷۲

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

فرمت:ورد

200,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …