دانلود کار تحقیقی جدید الزامات کیفر خواست

کیفرخواست همان ادعا نامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می‌شود در واقع دادستان در کیفر خواست مدعی است، فردی یا افرادی به عنوان مباشر، شریک یا معاون؛ مرتکب فعل یا ترک فعلی شده‌ یا در آن معاونت داشته‌اند و از دادگاه  رخواست مجازات آن‌ها را دارد.  بعضی از حقوقدانان آنرا چنین تعریف می‌کنند: تقاضای دادسرا از محکمۀ جزا برای تعیین مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی دربارۀ متهم، کیفرخواست نامیده می‌شود.

فهرست
عنوان                                                                           صفحه
چکیده    ………………………………………………………………. ۱
مقدمه   ……………………………………………………………….  ۲
سوالات  و فرضیات   …………………………………………………  ۳
روش تحقیق:   ………………………………………………………. ۵
اهمیت موضوع    ……………………………………………………. ۵
ضرورت واهداف موضوع    ………………………………………….. ۶
انگیزه انتخاب موضوع ……………………………………………..    ۶
مشکلات در راه تحقیق  …………………………………………..   ۶
اعلام برنامه در تحقیق :   …………………………………………. ۷
فصل اول :کلیات و تعاریف  ………………………………………..  ۸
مبحث اول : کلیات   ……………………………………………….  ۹
گفتار اول : مندرجات کیفرخواست: …………………………….   ۹
گفتار دوم : صدور کیفرخواست خطاب به دو مرجع:  ……….  ۱۰
گفتار سوم اثر کیفر خواست:  ………………………………….. ۱۰
مبحث دوم : تعاریف   ……………………………………………  ۱۱
گفتار اول : تعریف کیفرخواست  ………………………………… ۱۱
گفتار دوم : مفهوم کیفرخواست  ……………………………..   ۱۱
فصل دوم: بررسی مصادیق و الزامات کیفرخواست   ………… ۱۲
مبحث اول : تنظیم کیفرخواست و اجرای احکام در دادگاه کیفری استان    ۱۳
گفتار اول : رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره۵۹۳۴/هـ    ۱۵
بند اول: مقدمه ……………………………………………………………..   ۱۵
بند دوم: گزارش پرونده ……………………………………………………   ۱۶
بند سوم : نظریه دادستان کل کشور ………………………………….   ۱۸
بند چهارم : رأی شمارة ۷۰۹ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱ وحدت رویه هیأت عمومی    ۲۲
مبحث دوم : تفاوت شکایت کیفری با شکایت حقوقی……………………23

گفتار اول : مراحل رسیدگی به شکایت کیفری ……………………….   ۲۵
گفتار دوم : تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری …………………….  ۲۶
بند اول : داشتن اهلیت :   ……………………………………………….. ۲۶
بند دوم : شکایت شاکی :  ………………………………………………  ۲۶
بند سوم : اعلام و اخبار ضابتین دادگستری : ……………………….   ۲۷
بند چهارم : اظهار و اقرار متهم   ………………………………………… ۲۷
بند پنجم : جرایم مشهود   ………………………………………………. ۲۷
گفتار سوم : شکوائیه :   ………………………………………………… ۲۷
گفتار چهارم : شروع تحقیقات   ………………………………………… ۲۸
گفتار پنجم : توضیحاتی در مورد دادخواست(حقوقی) …………….   ۲۹
مبحث دوم :  الزامات کیفر خواست   ………………………………….  ۳۰
گفتار اول : نکات الزامی دردادخواست   ………………………………. ۳۰
گفتار دوم : تقدیم دادخواست  ………………………………………..  ۳۱
گفتار سوم : تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری(استثنا). ..   ۳۲
گفتارچهارم : دادسرای عمومی و انقلاب …………………………..   ۳۲
مبحث سوم : چگونگی التزام دادگاه کیفری استان به رسیدگی عناوین مجرمانه با کیفر خواست     ۳۴
گفتار اول : شرح سؤال:  ……………………………………………..   ۳۴
گفتار دوم : استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری     ۳۶
نتیجه گیری  ………………………………………………………….   ۵۶
منابع: ………………………………………………………………….   ۶۱

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

 فرمت:ورد

تعداد صحفه:۶۱


 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …