دانلود کار تحقیقی جدید تابعيت زن ايرانی

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن‌چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب‌ها نوشته و سخنرانی‌ها کردند. و اما مسأله ازدواج و تابعیت زنان همانطور که می دانیم ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصی توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند . هر یک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت ، استقلال تام ، استقلال نسبی تابعیت زوجین ، قوانین متفاوتی را وضع کرده اند . روش قانون مدنی ایران ، وحدت تابعیت خانواده و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد .

 

فهرست
چکیده
مقدمه
سوالات
فرضیات      الف
فصل اول : کلیات و تعاریف    ۴
مبحث اول : کلیات     ۵
گفتار اول :  ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی    ۵
گفتار دوم :حقوق مالی     ۶
گفتار سوم : بازگشت به تابعیت ایرانی     ۶
گفتار چهارم : ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی     ۷
گفتار پنجم  : ضمانت اجرای قانونی  ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی     ۸
گفتار ششم : طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت     ۱۱
بند اول : اقامتگاه     ۱۱
بند دوم : روابط بین ابوین، اولاد و قیمومیت     ۱۲
بند اول : اتباع‌ خارجی‌ دارندة‌ گذرنامه‌:
بند دوم :  ازدواج‌ دارندگان‌ دفترچه‌ پناهندگی‌:    ۱۳
۱۳
فصل دوم : تشریح ماده   تشریح ماده ۹۸۷ قانون مدنی      ۱۵
مبحث اول :  ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی  و مسئله تابعیت     ۱۸
گفتار اول : ماده ۹۷۶     ۱۷
گفتار دوم : شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی    ۱۹
گفتار  سوم : طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟    ۱۹
گفتار چهارم : آیا مادر در بحث تابعیت ایرانی بودن امتیاز محسوب می شود     ۲۰
گفتار پنجم  :  نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی     ۲۲

بند اول : مرحله ی نخست(قانون نامه تابعیت)    ۲۳
بند دوم : مرحله دوم (قانون تابعیت ۱۳۰۸)     ۲۳
گفتار ششم :  تاثیر ازدواج زن ایرانی با مرد خارحی بر حقوق مالی    ۲۳
مبحث دوم : تابعیت زن ایرانی    ۲۴
گفتار اول : تابعیت زن     ۲۵
گفتار دوم :  مبانی نظری تابعیت زن    ۲۶
بند اول :  وحدت تابعیت    ۲۶
بند دوم :  استقلال تام تابعیت     ۲۷
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت    ۲۸
گفتار سوم : تابعیت و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان    ۲۹
مبحث سوم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران    ۳۲
گفتار اول :  شرایط ماهوی تابعیت    ۳۲
گفتار دوم : شرایط شکلی تابعیت    ۳۴
گفتار سوم :  آثار تابعیت    ۳۵
بند اول :  تابعیت دولت متبوع قاضی     ۳۶
بند دوم :  تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی    ۳۶
گفتار چهارم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی    ۳۷
گفتار پنجم : تحلیل ماده۹۸۴ ق.م.    ۳۹
گفتار ششم : مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی    ۴۰
بند اول :  تفاوت در مبانی نظری     ۴۰
بند دوم : تفاوت در مصادیق     ۴۱
گفتار هفتم : چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟     ۴۶
گفتار هشتم :  قوانین مربوط به تابعیت بخش کنسولی» تابعیت
نتیجه گیری     ۵۱
۵۸
منابع و مآخذ:    ۵۹

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۵۹

 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …