دانلود کار تحقیقی قتل عمد

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قتل در اثنای منازعه (م ۶۱۵ ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است .

قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              شماره صفحه
مقدمه     ۱
فصل اول:  کلیات و تعاریف    ۳
پییشگفتار     ۴
مبحث اول : تعاریف     ۵
گفتار اول : مفهوم قصد    ۵
گفتاردوم : انگیزه     ۵
مبحث دوم   :‌طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :    ۶
گفتار اول  : پیشینه تاریخی :    ۶
گفتار دوم :  در ایران :    ۷
گفتارسوم :نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن:    ۹
گفتار چهارم : در فرانسه    ۱۰
گفتار پنجم : اشکالات طبقه بندی جرایم :    ۱۱
بند اول : اشکالات نظری :    ۱۱
بند دوم :  مشکلات اجرایی     ۱۲
مبحث سوم :  طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :    ۱۴
گفتار اول :  فواید این طبقه بندی :    ۱۴
بند اول :  فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :    ۱۴
گفتار دوم :  فواید امور ماهوی :    ۱۶
فصل دوم:  تشریح مصادیق قتل با سبق قبلی    ۱۷
مبحث اول : قتل با سبق تصمیم    ۱۸
گفتار اول : قتل عمد     ۱۹
گفتار دوم : قتل عمد شبه عمد      ۱۹
گفتار سوم : شرایط قتل عمد     ۲۱
گفتار چهارم : عمل در فعل و عمل در قصد     ۲۱
بند اول : آلت قتاله     ۲۳
بند دوم : قصد شخص معین     ۲۴
مبحث دوم : جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه     ۳۹
گفتار اول :  مفهوم عمدوقصددرشرع مقدس اسلام     ۳۹
گقتار دوم :  قتل ازجرائم حق الناس است     ۴۰
نتیجه     ۴۲
منابع            ۴۴

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۴۴

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …