دانلود کار تحقیقی مسئولیت مدنی قرار دادها

توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است .

فهرست مطالب

چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
فصل اول
مسئولیت قرادادی
مبحث اول: مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
گفتار اول : مفهوم مسئولیت قراردادی
گفتار دوم : شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
بند اول :  وجود قرارداد
بند دوم : رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
گفتار سوم : ارکان مسؤلیت قراردادی
گفتار چهارم : آثار عدم اجرای تعهد
گفتار پنجم : جبران خسارات قراردادی
مبحث دوم : کلیاتی از حقوق قراردادها
گفتار اول : توافق
گفتار دوم : ا یجاب و دعوت به انجام معامله
گفتار سوم : قبول
مبحث سوم : قراردادهای مشروط
گفتار اول : عوض
گفتار دوم : قصد قراردادی (قصد انشاء قرارداد)
گفتار سوم : ا شتباه
گفتار چهارم :تدلیس (ارایه اظهارات خلاف واقع)
فصل دوم
کلیاتی از حقوق قراردادها
مبحث اول :
کلیاتی از حقوق قراردادها
گفتار اول : بیان و توصیف باید عاری از ابهام بوده، صریح و روشن باشد
گفتار دوم : ا ظهار و بیان باید مهم و اساسی باشد
گفتار سوم : اعتماد و اتکا به اظهار و وصف بیان شده
گفتار چهارم : فشار نامعقول
گفتار پنجم :  ا کراه
مبحث دوم :
مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی
گفتار دوم :
تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی قرارداد
گفتار سوم : قلمرو مسئولیت مدنی قرارداد
گفتار چهارم : ارکان مسئولیت مدنی قرارداد
گفتار پنجم : مبانی مسئولیت مدنی
مبحث سوم : کلیات قوانین قراردادها
گفتار اول : شرایط رایج قراردادها:
گفتار دوم :  وظایف و مسؤولیتها:
بند اول : نمایندگیها و ضمانتها:
بند دوم : مشروط انتهایی:
بند سوم : مشروط درمان یا چاه:
بند چهارم : شروط میانجیگری:
بند پنجم : شرط ادغام:
گفتار دوم: نکاتی برای قراردادها:
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …