روش هاي اسيد زني و تاثير آن بر بهره دهي مخازن

از روش های کاربردی که می تواند هزینه و زمان برداشت نفت را کاهش و میزان بهره دهی مخازن را بعضاً حدود ۵۰۰درصد افزایش دهد روش های اسید کاری می باشد.این روش ها برای رفع آسیب های سازند و افزایش نفوذ پذیری مخازن نیز در ایران به کار گرفته می شوند.در حال حاضر شرایط اقتصادی این گونه ایجاب می کند که اپراتور ها به گونه ای عمل کند که با زده چاه ها به حد اکثر برسد که یکی از فعالیت ها در این زمینه تحریک چاه توسط اپراتور ها می باشد.

عملیات تحریک چاه پدیده ای جدید نمی باشد بلکه در سالیان قبل نیز به دلایل متفاوتی از این پدیده استفاده شده است. با حصول پیشرفت هایی در زمینه تحریک چاه، اسید کاری ماتریس و شکاف دهنده و … این امکان را به اپراتور داده است که ظرفیت تولیدی چاه ها را به طور بهینه، افزایش دهد. از جمله مواردی که باید در طول دوران عمر یک چاه به آن توجه داشت آسیب های سازند می باشد که به دلایل متفاوتی ممکن است رخ دهد.

فصل اول – بررسی آسیب های سازند

۱-۱ مفاهیم مهندسی خواص سازند

۱-۱-۱ انواع سنگ مخزن

۱-۱-۱-۱ مخازن کربناته

۱-۱-۱-۲ مخازن ماسه ای

۱-۱-۱-۳ مخازن ترکیبی

۱-۱-۲ تخلخل و نفوذپذیری

۱-۱-۳ خاصیت تر شوندگی

۱-۱-۴ قانون دارسی

۱-۱-۵ شاخص بهره دهی

۱-۲ تعیین آسیب سازند

۱-۳ تاثیر آسیب سازند بر بهره دهی چاه

۱-۴ اطلاعات لازم در ارزیابی آسیب سازند

۱-۵ عوامل ایجاد کننده آسیب به سازند

۱-۵-۱ ایجاد آسیب در عملیات حفاری

۱-۵-۲ آسیب در عملیات سیمانکاری

۱-۵-۳ آسیب حاصل از تکمیل چاه

۱-۵-۴ آسیب سازند در عملیات تولید

۱-۵-۵ آسیب به سازند در عملیات تعمیر

۱-۵-۶ آیجاد آسیب در عملیات انگیزش

فصل دوم- بررسی اسید کاری ماتریسی

۲- ۱اسید کاری ماتریسی

۲-۲اسید های عملیاتی

۲-۲-۱ اسید های معدنی

۲-۲-۲ اسید های آلی

۲-۲-۳ اسید های پودر شده یا کریستالی

۲-۲-۴ هیبرید اسید

۲-۳ اسید کاری ماتریسی در طبقات کربناته

۲-۳-۱ مکانیسم حمله اسید

۲-۳-۲ اسید های مورد استفاده

۲-۴ فاکتور های موثر در اسید کاری

۲-۵ افزایه های سیالات اسید کاری

۲-۵-۱ بازدارندهای خوردگی

۲-۵-۱-۱ مکانیسم بازدارنده های خوردگی

۲-۵-۱-۲ ارزیابی آزمایشگاهی بازدارنده ها

۲-۵-۱-۳ انتخاب بازدارنده ها

۲-۵-۲ مواد موثر سطحی

۲-۵-۳ حلال های دوگانه

۲-۵-۴ کاهنده های اصطکاک

۲-۵-۵ عامل های هدایت کننده

۲-۵-۶ افزایه های کنترل آهن

۲-۵-۶-۱ روش های کنترل آهن

۲-۵-۷ افزودنی های تمیز کاری

۲-۵-۸ سازگاری افزایه ها

۲-۶ محاسبات و طراحی اسید کاری ماتریسی

۲-۶-۱ تعیین مقدار و نوع اسید

۲-۶-۲ محاسبات دبی و فشار تزریق

فصل سوم – اسید کاری هوشمند

۳-۱ کاهش تولید آب با سیستم اسید کاری هوشمند

۳-۲ روش های فعلی اسید کاری بدون استفاده ازAPT

3-3 کاهش نفوذ پذیری نسبت به آب

۳-۴ چگونگی کارکرد APT

3-5 مزایا ی استفاده از APT

3-6 نتایج آزمایشگاهی

مراجع و مآخذ

50,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …