مطالعه تاثیر انگیزه بر یادگیری دانش آموزان متوسطه دختر

در این تحقیق سعی شده است به مطالعه تاثیر انگیزه بر یادگیری دانش آموزان متوسطه  دختر در شهرستان ممسنی مورد بررسی قرار گیرد.فصل اول و دوم و سوم این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و با تطبیق نظریه ها و روش های گوناگون تاثیر انگیزه بر یادگیری ، موضوع را مورد بررسی قرار داده است.چرا برخی از دانش آموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به این امور نیستند بررسی چگونگی و چرایی این انگیزه مورد سؤال و بحث بسیاری ازاولیاء، معلمان ومربیان است.هر پدر و مادر و یا معلمی دوست دارد در دانش آموز ایجاد علاقه ، میل و رغبت به تحصیل را بارور کند تا فراگیر بتواند در امر تحصیل موفق تر و از تحصیل لذت بیشتری ببرد.انگیزه یعنی چرایی و علت رفتار فرد، نیرویی که فرد را انگیخته و وادار به کاری با میل و رغبت می کند.موفقیت تحصیلی از مسایل مهم آموزشی و روان شناسی است که رابطه تنگاتنگی با انگیزه دارد. داشتن انگیزه و علاقه به تحصیل و مدرسه از دلایل اصلی موفقیت تحصیلی محسوب می شود.در کاهش انگیزه  به تحصیل که موجب ارتقاء موفقیت تحصیلی می گردد

نخستین نکته ای که معلمان باید بدانند این است که انگیزه و یادگیری  انسانی یک موضوع بسیار پیچیده است صدها روان شناس زندگی خود را صرف کرده اند تاعلت نحوه رفتار انسان راکشف کنند  کوشش های آنان به موفقیت های زیادی  منجرشده است امروزه مانسبت به چند دهه ی قبل اطلاعات زیادی درباره ی این موضوع داریم اما این موفقیت ها بدین معنا نیست که درک و فهم ماکامل شده است و اکنون می توانیم به این دانش جدید تمام اشکال رفتارها و نگرش های ضد باروری در مدارس کلاسها رامتوقف کنیم اگرموضوع انگیزه و یادگیری  انسان اینقدرساده بود معلمان به حل بسیاری از مشکلاتی که با اندک انگیزه  دانش آموزان قابل رفع بود فایق می آمدند بنا براین معلمانی که برای افزایش انگیزه  تحصیلی دانش اموزان در جهت یادگیری آنها  فعالیت می کنند باید بینش و اهدافی متعادل داشته باشئد معلمان  باید علاوه برداشتن اهدافی متعادل برای افزایش انگیزه  تحصلی دانش آموزان باید آگاه باشند که مجموعه ی یکسانی از شیوه هاییادگیری  که در تمام موفقیت موثر باشند وجود ندارد.

فهرست مطالب

 1. فصل اول
  کلیات و تعاریف
  مقدمه
  بیان مسأله
  اهداف تحقیق
  هدف کلی
  اهداف جزئی
  متغیر های تحقیق
  متغیر وابسته
  متغیر های مستقل تحقیق
  تعاریف و مفاهیم
  تعریف ومفاهیم تحقیق:تعریف مفهومی وعملیاتی
  فرضیات تحقیق
 2. فصل دوم
  ادبیات تحقیق
  ادبیات تحقیق
  کلیاتی در مورد انگیزش
  آموزش انگیزه
  تاثیر انگیزه بر یادگیری دانش آموزان متوسطه  دختر
  تقویت انگیزه های درسی
  جهت ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان از معلم انتظار می رود:
  نحوه تشویق و تنبیه
  تنبیه
  راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی
  نقش انگیزش در یادگیری‌
  استفاده از تشویق لفظی‌
  به کار بردن صحیح آزمون‌ها و نمرات در کلاس‌
  تقویت کنجکاوی، جستجوگری و تمایل به اکتشاف در شاگردان‌
  انجام دادن کارهای غیرمنتظره در کلاس‌
  استفاده از مطالب و اشیاء آشنا در مثال زدن‌
  عرضه کاربرد مفاهیم و اصول در زمینه‌های غیرمنتظره‌
  وادارکردن یادگیرنده و کاربرد مطالب آموخته شده‌
  استفاده از نمایش و بازی در آموزش مطالب درسی‌
  ترتیب‌دادن شرایط محیط آموزش به نحوی که برای شاگرد خوشایند باشد
  تأثیر انگیزش در آموزش و پرورش و کلاس درس
  تشویق زبانی
  کاربرد‌ آزمون و نمره
  انگیزش حسن کنجکاوی
  اهمیت شبیه‌سازی و بازی
  علاقه معلم به د‌رس
  اتاق د‌رس د‌ل‌انگیز
  تأثیر مسابقه
  د‌ریافت جایزه
  پرهیز از  تبعیض
  ایجاد‌ نگرانی
  تغییر به عنوان پیشرفت
  ارتباط د‌رس با زند‌گی
  روشهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان
  نقش انگیزش در یادگیری
  نقش معلم در آموزش دانش آموزان اختلال یادگیری
  خانواده در آموزش دانش آموزان اختلال یادگیری
  بررسی نقش انگیزش در تعلیم و تربیت دانش آموزان
  دنیای پرهیجان یادگیری
  انگیزش تشویقی
  انگیزش پیشرفت
  وظایف انگیزشی معلم
  روش های ایجاد انگیزش یادگیری
  مطالعات داخلی
  مطالعات خارجی
 3. فصل سوم
  چارچوب روش شناسی تحقیق
  مقدمه
  روش تحقیق
  جامعه آماری
  نمونه آماری
  روش گرد آوری اطلاعات:
  ابزار سنجش
  روش میدانی
  روش اسنادی ( کتابخانه ای )
  روش تجزیه وتحلیل تحقیق
  منابع
 4. فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار توصیفی مربوط به تشویق و ترغیب انگیزه در یادگیری

آمار توصیفی مربوط به اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و یادگیری در دانش آموزان

آمار توصیفی مربوط به کنجکاوی به عنوان شاخصهای ایجاد انگیزه و یادگیری در دانش آموزان

آمار توصیفی مربوط به بعد فرهنگی و اقتصادی خانواده و ایجاد انگیزه

آمار توصیفی مربوط به روحیه رقابت پذیری و ایجاد انگیزه در دانش آموزان

آمار استنباطی

  5.فصل پنجم

        نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
پيشنهادات كار بردي
پيشنهادات پژوهشي
محدوديت هاي تحقيق

+

پرسشنامه

450,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …