پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس

این تحقیق به بررسی علل و عوامل بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی عشایر سیار فارس می پردازد .
-هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری بوده است .
-نوع تحقیق توصیفی و به روش آماری بوده است .
-که جامعه آماری آن شامل گروهی از دانش آموزان پسر کلاس سوم مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس می باشد که براساس گزارش های ارسالی به هسته مشاوره که در طول سال تحصیلی ۸۶-۸۵ بزهکاری شده اند .
-نمونه آماری شامل ۱۰۰ نفر از دانش آموزان پسر کلاس سوم مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار می باشد .
-ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ۳۰ سؤالی با مقیاس چهار گزینه ای
-در روش تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ،‌ میانگین ، ‌نمودار ستونی استفاده شده است .
-مسئله ای که در این پژوهش دنبال می شود این است که بزهکاری و جرم غالباً منجر به عصیان و آشوب در دانش آموزان و نهایتاً باعث ارتکاب جرائم می گردد ناشی از چیست ؟ و چه عواملی در بروز آن دخالت دارند . با توجه به اینکه بزهکاری در میان دانش آموزان مقطع راهنمایی یکی از معضلات هر جامعه ای می باشد لذا عوامل متعددی دست به دست هم می دهند و باعث بزهکاری و ارتکاب جرم در میان دانش آموزان این مقطع می گردد که در مجموع نتایج به عنوان علل بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در منطقه عشایر سیار فارس مهم به نظر می آید .

 

فهرست مطالب

 

عنوان ………………………………………………………………… صفحه
فصل اول طرح تحقیقمقدمه  ۱
طرح مسئله ۲
بیان مسئله ۲
اهداف تحقیق ۴
– الف : اهداف کلی ۴
– ب : اهداف جزئی ۴
فرضیه تحقیق ۵
اهمیت تحقیق ۶
محدودیتهای تحقیق ۸
انواع خانواده ۹
۱- خانواده گسسته ۹
۲- خانواده متعادل ۹
متغیر ها و تعاریف آنها ۱۰
اشتغال والدین ۱۰
انحرافات جنسی ۱۱
دوستی و معاشرت ۱۱
تنبیه ۱۱
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق  
الف : تحقیقات خارجی ۱۲
ب : تحقیقات داخلی ۱۴
تاثیر ممکن خانواده در بزهکاری ۱۹
الف : عدم اهمیت والدین به دانش آ موزان ۱۹
ب : وضعیت زندگی در خانه ۲۰
ج : وضعیت محیط ۲۱
ح : دروغگوئی ۲۲
خ : محیط اجتماعی ۲۲
د : حسادت ۲۳
ذ : عامل ترس ۲۴
ر : رفتار والدین ۲۴
ز : از همپاشیدگی کانون خانواده و تاثیر آن در بزهکاری ۲۵
الف : آثار شوم یتیمی ۲۶
سفارش اسلام درباره خانواده ۲۷
۵- آلودگیهای خانواده ۲۷
پ : اعتیاد اعضای خانواده ۲۸
علل و عوامل بزهکاری در نوجوانان ۲۹
۱- محیط و شرایط مدرسه ۳۱
۲- بیکار و بی ثمر بودن ۳۲
چگونگی پیشگیری بزهکاری نوجوانان ۳۳
مسأله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ۳۳
تاثیر وسایل ارتباط جمعی ۳۵
تاثیر ویدئو ۳۷
احساس حقارت و خود کم بینی ۳۹
حساسیت به انتقاد ۴۰
خود را مرجع همه انتقادها بدانید ۴۰
انزوای شدید ۴۰
واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران ۴۱
واکنش نامطلوب نسبت به رقابت ۴۱
گرایش به تحقیق دیگران ۴۱
ناکامی   ۴۲
فصل سوم روش تحقیق  
روش تحقیق ۴۴
جامعه آماری ۴۴
نمونه آماری ۴۵
ابزار جمع آوری داده ها ۴۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها  
نمودار شماره ۱ :مربوط به معاشرت دوستان ناباب (کجرو) در بزهکاری دانش آموزان تأثیر دارد . ۴۶
نمودار شماره ۲ : مربوط به اعتیاد پدر و مادر که در بزهکاری دانش آموزان تأثیر دارد . ۴۷
نمودار شماره ۳ : مربوط به طلاق پدر و مادر که در بزهکاری دانش آموزان تأثیر دارد . ۴۸
نمودار شماره ۴ : مربوط به ازدواج های مکرر که در بزهکاری دانش آموزان تأثیر دارد . ۴۹
نمودار شماره ۵ : مربوط به پدر و مادر شرابخوار و قمارباز که در بزهکاری دانش آموزان تأثیر دارد . ۵۰
نمودار شماره ۶ :مربوط به توقع بیش از حد پدر و مادر چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۱
نمودار شماره ۷ : مربوط به توقع بیش از حد پدر و مادر نسبت به فرزندان که در بزهکاری تأثیر دارد . ۵۲
نمودار شماره ۸ :استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۳
نمودار شماره ۹:پدر و مادر شاغل چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۴
نمودار شماره ۱۰: فوت یکی از والدین چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۵
نمودار شماره ۱۱: نبودن وسایل سرگرمی و بازی برای پر کردن اوقات فراغت در مدرسه و خانه چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۶
نمودار شماره ۱۲ : دوستان معتاد چه تأثیری دربزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۷
نمودار شماره ۱۳:دوستان الکی (شرابخوار ) چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۸
نمودار شماره ۱۴:دوستان بیکار چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۵۹
نمودار شماره ۱۵: نبود نظارت پدر و مادر بر کار دانش آموز چه تأثیری در بزهکاری                دانش آموزان دارد .   ۶۰
نمودار شماره ۱۶ : تحقیر و سرزنش پدر و مادر و معلم چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۱
نمودار شماره ۱۷:پاسخ صحیح ندادن به دانش آموزان چه در خانه و چه در مدرسه چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۲
نمودار شماره ۱۸:رفتار خشن والدین و معلمین چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۳
نمودار شماره ۱۹:فقر مالی چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد ۶۴
نمودار شماره ۲۰: بیسواد بودن والدین چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۵
نمودار شماره ۲۱: عدم اجرای مراسمات مذهبی در مدرسه و خانه چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۶
نمودار شماره ۲۲:تحصیل در مؤسسات شبانه روزی چه تأثیری دربزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۷
نمودار شماره ۲۳:نقص عضو چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۸
نمودار شماره ۲۴ : پر جمعیت بودن خانواده چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۶۹
نمودار شماره ۲۵ : بروز بلوغ جنسی و نداشتن آگاهی در مورد بلوغ جنسی چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۷۰
نمودار شماره ۲۶:وضع محیط اجتماعی چه تأثیری دربزهکاری دانش آموزان دارد . ۷۱
نمودار شماره ۲۷: دروغگویی چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۷۲
نمودار شماره ۲۸: ترس چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۷۳
نمودار شماره ۲۹: مجلات و روزنامه ها چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۷۴
نمودار شماره ۳۰ : بیماریهای جسمی مثل شب ادراری چه تأثیری در بزهکاری دانش آموزان دارد . ۷۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
نتیجه گیری ۷۶
پیشنهادات ۷۸
پرسشنامه ۸۰
فهرست منابع ۸۵

 

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

 

300,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …