پایان نامه نقش و تاثیر قانون و قانون گذاری در اطاله دادرسی

اطاله دادرسی به زعم اکثر حقوقدانان وصاحب نظران این علم،یکی از معضلات اساسی نظام قضایی ما به شمار می رود،که عوامل مختلفی می تواند در به وجود آمدن این معضل دخیل باشند.
از جمله این عوامل:می توان به نقش و تاثیر قانون و قانونگذاری اشاره نمود.باید گفت که قوانین،چه قوانین ماهوی،و چه قوانین شکلی،نقش بسزایی در اطاله دادرسی ها دارند.که در این بین نقش قوانین شکلی،در طولانی شدن فرایند دادرسی ها نمایان تر است. 
البته اقدامات شایسته و ارزشمند قوه قضائیه در سال های اخیر،در جهت کاهش اطاله دادرسی را،نیز نباید نادیده گرفت،از جمله این اقدامات:می توان به صدور دستور العمل های رفع اطاله دادرسی به دادگستری های سراسر کشور از سوی ریاست محترم قوه قضائیه،و نیز افزایش نیروی انسانی،در ساختار اداری و قضایی خود اشاره نمود.اما نکته مهم این است که هیچ ادعایی وجود ندارد که اقدامات انجام شده به اهداف خود که همان رفع اطاله دادرسی است،به صورت کامل دست یافته است،اما تا اندازه ای توانسته است،در کاهش این معضل موفق باشدفلذابه نظر می رسد:اصلاح پاره ای ازقوانین،علی الخصوص قوانین شکلی بتواند تا حدودزیادی  معضل اطاله دادرسی در نظام قضایی ما را کاهش دهد.
کلید واژه ها:اطاله دادرسی،قوانین شکلی،قوانین ما هوی،قانونگذاری،آیین دادرسی.

 

فهرست
عنوان صفحه
چکیده ۱
کلیات ۲
مقدمه(طرح مسئله ۲
ضرورت اهمیت موضوع) ۵
پیشینه ۶
اهداف ۶
سوالات ۷
فرضیات ۷
روش تحقیق و نحوه ی گردآوری مطالب ۸
سازماندهی تحقیق ۹
فصل اول: موضوع شناسی اطاله دادرسی ۱۰
مبحث یکم: مفهوم و ریشه یابی اطاله دادرسی ۱۰
گفتار نخست: مفهوم اطاله دادرسی ۱۱
بند نخست: اطاله ۱۱
بند دوم: دادرسی ۱۲
گفتار دوم: تفکیک اطاله دادرسی از مفاهیم مشابه ۱۴
بند نخست : اطاله دادرسی و طواری دادرسی ۱۴
الف-طواری غیر مربوط به ادله ۱۵
ب-طواری مربوطه به ادله ۱۵
بند دوم: اطاله دادرسی و تأخیر دادرسی ۱۶
الف-علل های منتسب به وکیل موضوع مواد۳۷ تا ۴۷ ق.آ.د.م جدید ۱۶
ب-درخواست اصحاب دعوا یا هر یک از آنها موضوع مواد ۹۶و۹۹ق.آ.م ۱۶
پ-اقامه دعاوی طاری ۱۷
ت-علل های منتسب به اصیل و نماینده ۱۷
بند سوم : اطاله دادرسی و توقیف دادرسی ۱۸
الف  توقیف دادرسی به سبب حجر ۲۰
گفتار سوم: ریشه ها و علل های اطاله دادرسی ۲۰
مبحث دوم: پیشینه ۲۱
گفتار نخست: تاریخچه اطاله دادرسی قبل از انقلاب اسلامی ۲۱
بند نخست : اطاله دادرسی قبل از انقلاب مشروطه ۲۱
بند دوم: اطاله دادرسی بعد از انقلاب مشروطه ۲۴
الف : توسعه تشکیلات قضایی ۲۹
ب : اصلاحات راجع به آئین و تشریفات دادرسی ۲۹
گفتاردوم : بررسی اطاله دادرسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۰
الف_دستورالعمل شماره ۱ ۳۳
ب_دستور العمل شماره ۲ ۳۴
پ_دستور العمل شماره ۳ ۳۶
ت_دستور العمل شماره ۴و۵: ۳۶
فصل دوم: موضوع شناسی قانون و قانونگذاری ۴۰
مبحث اول: موضوع شناسی قانون ۴۰
گفتار نخست: تعریف ۴۰
گفتار دوم: انواع قوانین ۴۲
بند اول : قوانین ماهوی ۴۲
بند دوم: قوانین شکلی ۴۳
بند سوم : تفکیک قوانین ماهوی از قانون شکلی ۴۴
بند چهارم: ویژگی های قانون ۴۵
مبحث دوم : موضوع شناسی قانونگذاری ۴۶
گفتار نخست: تاریخچه ۴۷
بند نخست: قانونگذاری قبل از انقلاب اسلامی ۴۸
بند دوم : قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ۵۰
گفتاردوم :کیفیت تقنینی ۵۳
بند نخست: پیشنهاد طرح ۵۳
بند دوم : بررسی و تصویب ۵۴
بند سوم: نظارت و تأکید شورای نگهبان بر مصوبات مجلس ۵۴
گفتار سوم : اصول قانونگذاری ۵۶
بند نخست: اصل نمایندگی ۵۸
بند دوم: قاعده رأی اکثریت و برابری سیاسی ۵۹
گفتار چهارم: مرجع قانونگذاری ۶۰
بند نخست: صلاحیت عام مجلس در وضع قانون ۶۱
بند دوم: صلاحیت اختیاری مجلس در وضع قوانین ۶۱
فصل سوم: قانون و قانونگذاری در اطاله دادرسی ۶۳
مبحث یکم: نقش قانونگذاری در اطاله دادرسی ۶۳
گفتارنخست: فایده رعایت اصول قاونگذاری: ۶۳
گفتار دوم: رعایت اصول فنی، علمی و کارشناسی،در نحوه قانونگذاری ۶۳
بند نخست : تدوین غیر کارشناسانه و علمی قوانین از سوی قانونگذار ۶۳
بند دوم: عدم رعایت اصول فنی در تدوین قوانین و مشکلات ناشی از آن ۶۶
مبحث دوم: رابطه قوانین ماهوی در اطاله دادرسی ۶۹
گفتار نخست: روزآمد نبودن قوانین ۷۰
گفتار دوم: ابهام و تعارض ظاهری و واقعی قوانین ۷۲
گفتار سوم: تورم قوانین ۷۵
مبحث سوم: رابطه قوانین شکلی و اطاله دادرسی ۷۶
گفتار نخست: آیین دادرسی مدنی ۷۶
بند نخست: مقررات قبل از شروع رسیدگی ۷۷
الف: نقش مقررات ابلاغ در اطاله دادرسی ۸۱
ب: ابلاغ واقعی ۸۲
ج : ابلاغ قانونی ۸۲
بند دوم: مقررات پس از شروع رسییدگی ۸۵
الف: بررسی ماده ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م ۸۶
ب: بررسی ماده ۱۷ ق. آ.د.م.( دعوای طاری ) ۸۷
۱- دعوی متقابل ۸۷
۲= ورود ثالث ۸۸
۳= بررسی ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ ق.آ.د.م. ۹۰
۴_ بررسی ماده ۲۰۸ ق.آ.د.م ۹۲
گفتار دوم: دیگر مقررات شکلی ۹۳
بند نخست: مقررات مربوط به کارشناسی ۹۳
بند دوم:مقررات مربوط به وکالت ۹۵
فصل چهارم:راهکارهای رفع اطاله دادرسی      ۹۸
بخش اول: راهکارهای رفع اطاله ناشی از قوانین ۹۸
مبحث اول: راهکارهای رفع عوامل اطاله دادرسی در قوانین شکلی ۹۸
گفتار اول: اصلاح ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی و جلوگیری از اطاله دادرسی ۹۹
گفتار دوم :اصلاح مقررات مربوط به ابلاغ ۱۰۲
مبحث دوم : راهکارهای رفع اطاله دادرسی در قوانین ماهوی ۱۰۴
گفتار اول: قانون تجارت ۱۰۴
گفتار دوم: اصلاح قانون ثبت املاک و اسناد ۱۰۵
گفتار سوم: اصلاح قانون مدنی ۱۱۰
بخش دوم: راهکارهای رفع اطاله ناشی از عملکرد به وسیله قوه قضائیه ۱۱۲
مبحث اول: راهکارهای رفع اطاله دادرسی ناشی از اشخاص وابسته به دادگستری ۱۱۲
گفتار اول: کارمندان اداری دادگستری ۱۱۲
الف آموزش کارمندان دفتری ۱۱۳
ب- احیای پلیس قضایی ۱۱۴
گفتار دوم: کارمندان قضایی ۱۱۵
مبحث دوم: راهکارهای رفع اطاله دادرسی در مراجع قضایی ۱۱۸
گفتار اول: نگاه ویژه به واحد ارشاد و معاضدت قضایی از سوی دادگاهها ۱۱۸
گفتار دوم: تشکیل کمیته های اجرایی رفع اطاله دادرسی و نظارت بیشتر بر آنها ۱۱۹
گفتار سوم: ساماندهی به عریضه نویسان ۱۲۱
گفتار چهارم: سایر راهکارهای مرتبط با مراجع قضایی جهت رفع اطاله دادرسی ۱۲۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۲
پیشنهادات ۱۲۵
منابع و ماخذ ۱۲۷
کتاب ها ۱۲۷
مقالات ۱۲۹
منابع خارجی ۱۳۰
چکیده انگلیسی ۱۳۱

 

 

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

200,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …