پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی تاثیر بوسولفان بر میزان هورمونهای TSH ، T3 ، T4 و آنزیم های ALP , ALT , AST در موش صحرایی نر بالغ

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی تاثیر بوسولفان بر میزان هورمونهای TSH ، T3 ، T4 و آنزیم های ALP , ALT , AST در موش صحرایی نر بالغ

 

بوسولفان جزء داروهای مؤثر در درمان لوسمی میلوژنوس مزمن، پلی سیتمی و دیگر بیماریهای میلوپرولیفراسیون است و امروزه مورد استفاده زیادی دارد.
بوسولفان از آلکیل سولفونات مشتق شده است. آلکیلاسیون DNA در درون هسته احتمالاً مهمترین کنش این داروهاست که موجب مرگ سلولی می شود. این دارو بر اثر الکیله کنندگی خود دارای فعالیت زیادی روی مغز استخوان دارد. این دارو از داروهای نیتروژن دار ضد سرطان است که از تشکیل واسطه های کربونیوم در بازهای آلی جلوگیری می کند.
در این تحقیق اثر داروی بوسولفان بر میزان هورمون های تیروئیدی (T4,T3)، TSH و میزان آنزیمهای AST، ALT و ALP در سرم به منظور ارزیابی عملکرد کبد و نیز تغییرات بافتی کبد متعاقب دریافت دارو، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.


حیوانات مورد استفاده موشهای صحرایی نر بالغ (Rat) از نژاد Wistar  بودند که از مرکز پرورش حیوانات دانشگاه واحد کازرون تهیه شدند. تعداد حیوانات ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ با وزن متوسط ۲۳۰-۲۰۰ گرم بود که به ۶ گروه ۱۰ تایی در قالب گروههای تجربی، کنترل و شم تقسیم شدند.
دارو با مقادیر (μg/kg) 120، ۶۰ ، ۳۰ به گروه های تجربی به مدت ۱۴ روز خورانده شد. حیوانات گروه شم آب مقطر دریافت نمودند. حیوانات گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکردند. از تمام گروه ها یک روز بعد از تجویز آخرین وعده دارویی، نمونه های خونی جمع آوری شد و جهت اندازه گیری غلظت سرمی هورمون های T4 , T3 و TSH و آنزیمهای ALT ، AST و ALP استفاده شدند. علاوه بر فاکتورهای فوق از کبد حیوانات، نمونه های بافتی تهیه و تغییرات بافتی نیز بررسی شد. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون ANOVA و LSD و تست TUKEY ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که مصرف بوسولفان با مقادیر ذکر شده بر غلظت سرمی هورمونه های TSH ، T4 و T3 تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۰٫۰۵≤P ندارد.
اثر این دارو بر غلظت سرمی آنزیمهای کبدی نشان داد که مقادیر دریافتی دارو بر غلظت سرمی آنزیم ALP تاثیر ندارد و غلظت ALP در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری در سطح ۰٫۰۵≤P نشان نمی دهد. همچنین مقدار (μg/kg) 30 دارو بر غلظت سرمی آنزیمهای ALT و AST نیز بی تاثیر است. اما گروههای تجربی دریافت کننده (μg/kg) 120-60 با گروه کنترل، اختلاف معنی داری در سطح ۰٫۰۵≤P نشان می دهد. بطوری که افزایش معنی داری در میانگین آنزیم های AST و ALT در این گروه ها نسبت به گروه کنترل مشاهده می شود. همچنین مطالعات بافتی نشان داده شده که این تغییرات شامل تخریب هپاتوسیت ها، التهاب پراکنده، کانونی، احتقاق و اتساع سیاهرگ کبدی و سینوزوئید ها است.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: مروری بر مطالعات نظری- عمل قبلی ………………………………………………………………

۱-۱ ساختمان شیمیایی بوسولفان ……………………………………………………………………………………..

۲-۱ مکانیسم عمل ……………………………………………………………………………………………………….

۳-۱ کلینکال فارماکولوژی دارو ……………………………………………………………………………………….

۴-۱ توکسیسیتی دارو …………………………………………………………………………………………………..

۵-۱ تاریخچه و مواد آلکیل کننده چند عاملی ……………………………………………………………………..

۶-۱ بررسی بوسولفان و اثرات آن ……………………………………………………………………………………

۱-۶-۱ بوسولفان و پیوند مغز و استخوان …………………………………………………………………………..

۲-۶-۱ انواع پیوند ……………………………………………………………………………………………………….

۳-۶-۱ بوسولفان در درمان- گرانولوستیک مزمن …………………………………………………………………

۴-۶-۱ مطالعه و بررسی بوسولفان در کودکان …………………………………………………………………….

۵-۶-۱ بوسولفان مجاری عروقی- کبدی- تیروئیدی در پیوند …………………………………………………

۶-۶-۱ اثر بوسولفان بر روی عروق ریوی و خونی ………………………………………………………………

۷-۶-۱ بوسولفان و پاسخ ایمنی بدن …………………………………………………………………………………

۷-۱ مواد احتیاط مصرف بوسولفان……………………………………………………………………………………

۱-۷-۱ اقدامات و پیشگیری وضعیت بیمار در حین شیمی درمانی با بوسولفان…………………………….

۸-۱ غده تیروئید …………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۱ آناتومی تیروئید بوسولفان……………………………………………………………………………………..

۲-۸-۱ جنین شناسی تیروئید ………………………………………………………………………………………….

۳-۸-۱ بافت شناسی تیروئید ………………………………………………………………………………………….

۴-۸-۱ انتقال هورمون های تیروئید در مسیر گردش خون ………………………………………………………

۵-۸-۱ تنظیم عملکرد تیروئید …………………………………………………………………………………………

۶-۸-۱ خود تنظیمی غده تیروئید …………………………………………………………………………………….

۷-۸-۱ مکانیسم عمل هورمون های تیروئید ………………………………………………………………………..

۸-۸-۱ اعمال فیزیولوژیک هورمون های تیروئید ………………………………………………………………….

۹-۸-۱ پاتوفیزیولوژی تیروئید …………………………………………………………………………………………

۹-۱ کبد ……………………………………………………………………………………………………………………

۱-۹-۱ سیستم جریان خون کبد ………………………………………………………………………………………

۲-۹-۱ سلول ها و مجاری صفراوی …………………………………………………………………………………

۱۰-۱ اعمال کبد ………………………………………………………………………………………………………….

۱۱-۱ آنزیمها ……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۱-۱ آنالیز کمی برخی از آنزیمهای پلاسما حایز اهمیت تشخیص است ……………………………….

۲-۱۱-۱ پراکندگی آنزیمها در بدن …………………………………………………………………………………..

۳-۱۱-۱ آنزیمهای سرم و تشخیص بیماری ها ……………………………………………………………………

۴-۱۱-۱ آلکالین فسفاتاز سرم ALP………………………………………………………………………………….

5-11-1 اهمیت بالینی اندازه گیری ALP در سرم ………………………………………………………………..

۶-۱۱-۱ ترانس آمیناز ها ……………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: مواد، وسایل و روشهای اجرایی تحقیق ……………………………………………………………

۱-۲ دستگاهها، لوازم و تجهیزات غیر مصرفی …………………………………………………………………….

۲-۲ مواد شیمیایی و وسایل مصرفی …………………………………………………………………………………

۳-۲ حیوانات مورد آزمایش و نحوه نگهداری آنها ……………………………………………………………….

۴-۲ روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۲ روش خون گیری و تهیه سرم ……………………………………………………………………………….

۲-۴-۲ اساس اندازه گیری هورمون ها ………………………………………………………………………………

۵-۲ روش اندازه گیری آنزیمها ……………………………………………………………………………………….

۱-۵-۲ آنزیمهای (GOT)AST و (GPT)……………………………………………………………………………

6-2 آماده سازی نمونه های بافتی کبد ………………………………………………………………………………

۷-۲ روش محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………..

فصل سوم: نتایج و یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….

۱-۳ بررسی تأثیر مقادیر مختلف بوسولفان بر غلظت سرمی T3………………………………………………..

2-3 بررسی تأثیر مقادیر مختلف بوسولفان بر غلظت سرمی T4………………………………………………..

3-3 بررسی تأثیر مقادیر مختلف بوسولفان بر غلظت سرمی TSH……………………………………………

4-3 بررسی تأثیر مقادیر مختلف بوسولفان بر غلظت سرمی ALP……………………………………………

5-3 بررسی تأثیر مقادیر مختلف بوسولفان بر غلظت سرمی ALT……………………………………………

6-3 بررسی تأثیر مقادیر مختلف بوسولفان بر غلظت سرمی AST…………………………………………….

7-3 بررسی وزن حیوانات قبل از دریافت دارو …………………………………………………………………..

۸-۳ بررسی وزن حیوانات پس از دریافت دارو ………………………………………………………………….

۹-۳ نتایج مربوط به مطالعات بافت شناسی کبد …………………………………………………………………..

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..

بحث ………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۴ بررسی تأثیرات بوسولفان بر غلظت سرمی T3 , T4 , TSH……………………………………………

2-1-4 بررسی اثرات بوسولفان بر غلظت سرمی آنزیم های ALP، ALT و AST…………………………

3-1-4 مطالعه اثر مقادیر مختلف بوسولفان بر وزن حیوانات …………………………………………………..

۴-۱-۴ مطالعه اثر مقادیر مختلف بوسولفان بر بافت کبد ………………………………………………………..

۲-۴ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………..

چکیده به انگلیسی (Abstract) ……………………………………………………………………………………….

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول ۱-۲ گروه بندی حیوانات در آزمایش ………………………………………………………………………

جدول ۲-۲ روش آزمایش ALP………………………………………………………………………………………

جدول ۳-۲ روش آزمایش GOT……………………………………………………………………………………..

جدول ۱-۳ میانگین ± خطای معیار غلظت سرمی هورمون T3 بر حسب میکروگرم بر دسی لیتر در گروه های مختلف در روز چهاردهم پس از دریافت دارو ………………………………………………………………………………….

جدول ۲-۳ میانگین معیار غلظت سرمی هورمون T4 در گروه های مختلف در روز چهاردهم پس از دریافت دارو

جدول ۳-۳ میانگین ± خطای معیار غلظت سرمی هورمون TSH بر حسب میلی واحد بین المللی یونیت در میلی لیتر ……………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۳ میانگین ± خطای معیار غلظت سرمی ALP بر حسب میلی واحد بین المللی یونیت در میلی لیتر در گروه های مختلف در روز چهاردهم پس از دریافت دارو ……………………………………………………………………

جدول ۵-۳ با میانگین ± خطای معیار غلظت سرمی آنزیم ALT بر حسب میلی واحد بین المللی یونیت در میلی لیتر در گروه های مختلف در روز چهاردهم پس از دریافت دارو ……………………………………………………..

جدول ۶-۳ میانگین ± خطای معیار غلظت سرمی آنزیم AST بر حسب میلی یونیت در گروه های مختلف در روز چهاردهم پس از دریافت دارو …………………………………………………………………………………………………….

جدول ۷-۳ میانگین ± خطای معیار وزندر گروه های مختلف قبل از دریافت دارو………………………..

جدول ۸-۳ میانگین ± خطای معیار وزن در گروه های مختلف در روز چهاردهم پس از دریافت دارو ……..

 

 

فهرست تصویر

عنوان                                                                                                               صفحه

تصویر ۱-۲ روز نگهداری از حیوانات مورد آزمایش …………………………………………………………….

تصویر ۲-۲ دستگاه Anmial feeding………………………………………………………………………………..

تصویر ۳-۲ روش تجویز دارو Anmial feeding………………………………………………………………….

تصویر ۴-۲ روش بیهوش کردن حیوان توسط اتر ………………………………………………………………..

تصویر ۵-۲ خونگیری از حیوان ………………………………………………………………………………………

تصویر ۶-۲ دستگاه سانتریفیوژ ………………………………………………………………………………………..

تصویر ۷-۲ دستگاه شمارشگر گاماکانتر (اشعه گاما) ……………………………………………………………..

تصویر ۸-۲ دستگاه میکروتوم دوار …………………………………………………………………………………..

تصویر ۱-۳ التهاب خفیف و پراکنده و ارتشاح سلولهای تک هسته ای در مقدار ( ) ۶۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E……………………………………………………………………………………………………………….

تصویر ۲-۳ گروه کنترل با بزرنگمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E…………………………………………….

تصویر ۳-۳ التهاب پراکنده در اطراف (ورید مرکزی لوبول کبدی) و در بین هپاتوسیتها در مقدار ( ) ۶۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E……………………………………………………………………………………………..

تصویر ۴-۳ گروه کنترل رنگ آمیزی H&E…………………………………………………………………………

تصویر ۵-۳ اتساع ورید مرکزی کبدی در مقدار ( ) ۶۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E

تصویر ۶-۳ اتساع و اتصال ورید مرکزی سلول و التهاب مجرای پورت (با مقدار ( ) ۶۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E) …………………………………………………………………………………………………………….

تصویر ۷-۳ هپاتوسیت های در حال تخریب (در مقدار ( ) ۱۲۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E)

تصویر ۸-۳ گروه کنترل (رنگ آمیزی H&E) ……………………………………………………………………..

تصویر ۹-۳ رسوب رنگدانه (کلستاتیک) و هپاتوسیت های در حال تخریب (در مقدار ( ) ۱۲۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E) ……………………………………………………………………………………………………..

تصویر ۱۰-۳ گروه کنترل (رنگ آمیزی H&E) ……………………………………………………………………

تصویر ۱۱-۳ پارگی ورید مرکزی سلول کبدی و ارتشاح سلولهای تک هسته ای (در مقدار ( ) ۱۲۰ با بزرگنمایی ۲۰۰× و رنگ آمیزی H&E) …………………………………………………………………………………………..

تصویر ۱۲-۳ گروه کنترل (رنگ آمیزی H&E) ……………………………………………………………………

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودار ۱-۳ مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T3 در گروه های تجربی با گروه کنترل پس از دریافت دارو

نمودار ۲-۳ مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T4 در گروه های تجربی با گروه کنترل پس از دریافت دارو

نمودار ۳-۳ مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSH در گروه های تجربی با گروه کنترل پس از دریافت دارو

نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم ALP در گروه های تجربی با گروه کنترل پس از دریافت دارو

نمودار ۵-۳ مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم ALT در گروه های تجربی با گروه کنترل پس از دریافت دارو

نمودار ۶-۳ مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیم AST در گروه های تجربی با گروه کنترل پس از دریافت دارو

نمودار ۷-۳ مقایسه میانگین وزن حیوانات قبل از استفاده از تجویز دارو

نمودار ۸-۳ مقایسه میانگین وزن حیوانات پس از دریافت دارو

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل ۱-۱ ساختمان بیوشیمیایی بوسولفان ………………………………………………………………………….

شکل ۲-۱ آلکیلاسیون گوانینی DNA با بوسولفان ………………………………………………………………..

شکل ۳-۱ غده تیروئید ………………………………………………………………………………………………….

شکل ۴-۱ محور هیپوتالاموسی- هیپوفیری- تیروئیدی …………………………………………………………..

شکل ۵-۱ مکانیسم عمل هورمون های تیروئیدی …………………………………………………………………

شکل ۶-۱ پراکندگی آنزیم ها در بدن ……………………………………………………………………………….

شکل ۷-۱ جایگاه آنزیم های سلول های کبدی ……………………………………………………………………

شکل ۸-۱ ترانس آمیناسیون ……………………………………………………………………………………………

شکل ۸-۱ واکنش کاتالیزور شده توسط آسپارتات آمینوترانسفراز AST………………………………………

شکل ۹-۱ واکنش کاتالیز شده توسط آلانین آمینوترانسفراز AIT

 

 

 

340,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …