دانلود کار تحقیقی تامین خواسته و تفاوت ان با دستور موقت

هدف از این پژوهش، بررسی مساله دادرسی فوری در آئین دادرسی ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل اول، کلیات،پیشینه و سیر تاریخی تدوین دادرسی فوری و سپس مفهوم دادرسی فوری مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، به درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن در دادرسی فوری می پردازد.نهایتا” درفصل سوم، موارد صدور، اقسام ، اجرا، اختتام، وشکایت از دستور موقت در دادرسی فوری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، هدف از دادرسی فوری، جلوگیری از ایجاد خسارات سنگین و غیر قابل جبران است دراین مورد، خصوصیات طرفین دعوی نقشی در قبول یارد تقاضای رسیدگی فوری ندارد. بنابراین عامل زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، درمسایل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتصای عدالت آن است که دراین قبیل اموردرحد امکان حذف شود، مشروط بر اینکه به اساس دادرسی و اجرای عدالت لطمه نزند. برای حل این مشکل در قوانین بسیاری از کشورهاازجمله در قانون آیین دادرسی ایران، مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاهها میتوانند به تقاضای خواهان و تحت شرایط خاص بدون ورود درماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است،

دستور مقتضی صادر نمایند و تاتعیین تکلیف ماهوی دعوی را ازایجاد عسر و حرج و یاورود خسارات سنگین به خواهان جلوگیری کنند. طبق ماده ‎۷۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی،” دراموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که درجریان احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است، دادرس دادگاه می تواند به درخواست ذینفع موافق موارد زیر دستورموقت صادر نماید” هر امری که محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد، می تواند موضوع دستر موقت قرار بگیرد. ماده ‎۷۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مصرح است به اینکه دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یاانجام عمل یا منع از امری باشد، توجه به این نکته ضروری است که دستور موقت، تاثیری در اصل دعوی ندارد. درمورد اجازه مخصوص قاضی برای صدور دستور موقت پیشنهاد می شود که برای جلوکیری از اتلاف وقت، این اجازه به شعبه ای داده شود تا دیگر نیازی به کسب اجازه برای هرپرونده نباشد. همچنین لازمست مشکل صلاحیت درسایر مراجع قضایی همچ.ن دیوان عدالت اداری حل گردد تا دراین موارد حقی از اشخاص زایل نگردد.

 

فهرستدانلود کار تحقیقی تامین خواسته و

چکیده
اهم دلائل جواز صدور دستور موقت
چنانچه صدور دستور موقت از سوی دادگاه تجدیدنظر جایز باشد آیا جهت اجرا نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی دارد؟
اعسار
دعوی‌ اعسار از هزینه‌ دادرسی‌
اخطار رفع‌ نقص‌
ابلاغ‌ دادخواست‌
حکم‌ حضوری‌
حکم‌ غیابی‌
دستور موقت‌
فصل دوم : تصمیمات شورای حل اختلاف
دستور موقت یا دادرسی فوری
شرایط دادرسی فوری:
قرار امتناع از رسیدگی :
قرار عدم استماع دعوی

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۵۳

 

 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …