بایگانی بلاگ

جهات تجديد نظردر امور مدني

آیین دادرسی به اعتبار طبیعت حق در مورد دعوی و نوع مرجع رسیدگی آن به اقسامی از قبیل آیین دادرسی مدنی، کیفری ، بازرگانی و اداری تقسیم می شود که بازگشت همه این تقسیمات به دو تقسیم اصلی آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی است . آیین دادرسی مدنی: به مجموع قواعد و تشریفاتی اطلاق می گردد که در …

ادامه نوشته »