دانلود پروژه امار بررسی وزن دانش آموزان دوره ابتدائی

وضوع مورد مطالعه : بررسی وزن دانش آموزان دوره ابتدائی                                          جامعه : دانش آموزان دوره ا بتدائی
نمونه : یکی از مدارس منطقه آموزش و پرورش
انداز ه نمونه : ۴۰
طریقه بدست آوردن داده ها: استفاده ازداده های ازپیش تهیه شده وانجام آزمایش

فهرست مطالب

 

منابع آماری درایران
چگونگی تولید آمارهای مختلف
سر شماری
آمارگیری نمونه ای
نحوه انجام کار
سرشماری نفوس مسکن
سرشماری کشاورزی
سرشماری صنعتی
آمار گیریهای نمونه ای
نشریات آماری
سالنامه آماری
تعلیمات تکنیکی
آمار نامه استانی
فرهنگ آبادیهای کشور
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار دایره ای
مد، میانه ، میانگین
نمودار مستطیلی
نمودار میله
نمودار چند بر فراوانی

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۹۰۰۰تومان

 فرمت:ورد

تعداد صحفه:۲۵


 

دیدگاهتان را بنویسید