کار تحقیقی مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ایران شده است. به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در كشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی كه در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت كیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانكه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
مسوولیت كیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتی كه از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یكی از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتیجه قضایی آن است»..در اكثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزیع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری در این قلمرو شده است.
ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت كیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود

چکیده
مقدمه
روش تحقيق:
اهميت موضوع:
اهداف تحقيق:
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
فصل اول : کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : تعریف جرايم مطبوعاتي (Press crimes)
گفتار دوم : جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات
بند اول : جرایم مطبوعاتی در قلمرو حقوق فردی
بند دوم : جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
مبحث دوم : کلیات
گفتار اول : حدود آزادی مطبوعات
گفتار دوم : مسؤولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
گفتار سوم : صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
گفتار چهارم : ویژگیهای جرایم مطبوعاتی
گفتار پنجم : حضور هیأت منصفه
گفتار ششم : علنی بودن دادرسی
فصل دوم : بررسی جایگاه و محدوده مسئولیت کیفری در جرائم مطبوعاتی
مبحث اول : نظریه های مسولیت کیفری در جرائم مطبوعاتی
گفتار اول : نظریه‌های مسوولیت كیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت كیفری
گفتار سوم : مسوولیت كیفری در مقررات جاری
مبحث دوم : اشخاصی که به موجب قانون مطبوعات مشمول ارتکاب جرائم مطبوعاتی می‌شوند
گفتار اول : صاحب امتیاز
گفتار دوم : مدیر مسوول
گفتار سوم : نویسندگان و پدیدآورندگان
گفتار چهارم : سایر دست‌اندركاران
نتیجه گیری
منابع

اين محصول به صورت فايل مي باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما ، لينک
دانلود فعال مي شود و يک نسخه از ان هم به ايميل شما ارسال ميگردد.


تعداد صفحه: 42

فرمت : ورد

قيمت (تومان):5500

 

 

 

همچنین ببینید

دانلود پایان نامه کیفر خواست سند قضایی

در حقوق ایران ، کیفر خواست ادعانامه دادستان از دادگاه است که مهمترین ماهیت آن …

دیدگاهتان را بنویسید