آمار

دانلود پروژه امار بررسی وزن دانش آموزان دوره ابتدائی

وضوع مورد مطالعه : بررسی وزن دانش آموزان دوره ابتدائی                                          جامعه : دانش آموزان دوره ا بتدائی نمونه : یکی از مدارس منطقه آموزش و پرورش انداز ه نمونه : ۴۰ طریقه بدست آوردن داده ها: استفاده ازداده های ازپیش تهیه شده وانجام آزمایش فهرست مطالب   منابع آماری درایران چگونگی تولید آمارهای مختلف سر شماری آمارگیری نمونه ای نحوه …

ادامه نوشته »