علوم تربیتی

نحوه جذب کارمندان واجد شرایط برای احراز پست مدیران و ارتباط آن با اثر بخشی درآموزشگاههای راهنمائی شهرستان ممسنی

هدف از تحقیق حاضر بررسی معیارهای انتخاب مدیران آموزشی و رابطه آن با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی بود . در این پژوهش از سه گروه تحقیق به عمل آمد نخست از دید مسئولین آموزش و پرورش شهرستان ممسنی که در انتصاب مدیران دخیل بودند. معیارهای این افراد مورد بررسی قرار گرفت سپس از خود مدیران و سپس از …

ادامه نوشته »